Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja nr 3/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie regulaminu finansowego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

Data ogłoszenia:2006-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 9

Artykuł 4 Szacunki dotyczące wydatków obejmują koszty administracyjne i wydatki operacyjne. Należy je wyraźnie rozgraniczać w budżecie.

Artykuł 5 1. Rok budżetowy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. 2. Środki wpisane do budżetu są przyznawane na okres jednego roku budżetowego. Jednakże środki prawidłowo przeznaczone na zobowiązania w ciągu roku budżetowego, lecz niewypłacone do dnia 31 grudnia tego roku budżetowego, przenoszone są automatycznie na następny rok budżetowy. Środki przeniesione na następny rok budżetowy są wyraźnie wskazywane w księgach rachunkowych dotyczących roku bieżącego. Środki umorzone na koniec roku budżetowego są przesuwane do przydziału obejmującego pięcioletni okres przewidzianego dla centrum w umowie. 3. Na końcu każdego protokołu finansowego do umowy wszelkie przeznaczone na zobowiązania, ale niewypłacone środki są przenoszone automatycznie do następnego protokołu finansowego do umowy. Środki przeznaczone na zobowiązania, ale niewypłacone na końcu umowy, są przenoszone jedynie w trakcie okresu przejściowego między bieżącą a kolejną umową lub, w stosownych przypadkach, podczas trwania dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego. 4. Jeżeli na początku roku budżetowego budżet nie został jeszcze przyjęty, dyrektor może, w celu zapewnienia ciągłości działania centrum, zezwolić na wydatki miesięczne, pod warunkiem że nie będą one przekraczać jednej dwunastej środków wpisanych do odpowiedniego artykułu budżetu na poprzedni rok budżetowy. Jednak w odniesieniu do wydatków operacyjnych, płatnych kwartalnie z góry i zatwierdzanych w budżecie poprzedniego roku budżetowego, operacje dotyczące zobowiązań mogą być wykonywane w podziale na poszczególne artykuły, pod warunkiem że nie przekraczają jednej czwartej całkowitych środków zatwierdzonych na poprzedni rok budżetowy. Zasada skuteczności dotyczy osiągnięcia konkretnych ustalonych celów i uzyskania zakładanych wyników. 3. Cele powinny być jasno określone, a ich wprowadzanie w życie kontrolowane za pomocą mierzalnych wskaźników. W stosownych przypadkach projektom, które mają być finansowane ze środków EFR, powinny towarzyszyć oceny ex ante. Wyniki tych ocen są włączane do dokumentów przedkładanych Komisji na poparcie rocznego wkładu z EFR, o który wnioskuje centrum.

ROZDZIAŁ II USTANOWIENIE BUDŻETU

Artykuł 7 1. W ramach ogólnego dokumentu strategicznego oraz w granicach budżetu ogólnego przyznanego centrum na mocy protokołu finansowego dyrektor przygotowuje projekty rocznego programu działania i budżetu. Projekty te są zatwierdzane przez zarząd nie później niż w dniu 1 lipca roku poprzedzającego rok ich wykonania i przedkładane Komitetowi Ambasadorów do przyjęcia. 2. Centrum przekazuje kopię projektów rocznego programu działania i budżetu Komisji, która uruchamia procedury niezbędne do ich zatwierdzenia. 3. Środki budżetowe mogą być przeznaczane na zobowiązania od dnia, w którym władza wspólnotowa przyjmie decyzję w sprawie finansowania wnioskowanego wkładu z EFR. Centrum jest informowane o tej decyzji.

Artykuł 8 1. Warunki płatności stosowane do wkładu z EFR są określane w umowie o dotację podpisywanej między Komisją a centrum.

12.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/3

2. Wkład z poprzednich lat budżetowych odpowiadający środkom anulowanym jest zwracany przez centrum do EFR na podstawie zweryfikowanych sprawozdań finansowych. 3. Budżet dzielony jest na tytuły (pozycje budżetowe), rozdziały, artykuły i pozycje zgodnie z charakterem lub przeznaczeniem dochodu lub wydatku. Artykuł 9 W przypadku gdy jest to konieczne, dyrektor przedkłada projekt budżetu uzupełniającego lub korygującego, który jest ustanawiany w takiej samej formie i podlega takim samym procedurom jak budżet, którego szacunki koryguje.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L350 - 13 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 5/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Technicznego ds. Współpracy Rolnej i Wiejskiej (CTA)

  • Dz. U. L350 - 10 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 4/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie statutu i regulaminu wewnętrznego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.