Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja nr 3/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie regulaminu finansowego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

Data ogłoszenia:2006-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 9

ROZDZIAŁ III WYKONANIE BUDŻETU

Dodatkowo, w drodze odstępstwa od tej zasady, następujące kwoty mogą zostać ponownie wykorzystane w tej samej kategorii (linii), co wydatek pierwotny: a) b) c) zwroty kwot wypłaconych nienależnie; kwoty otrzymanych odszkodowań ubezpieczeniowych; wpływy ze sprzedaży pojazdów, sprzętu i instalacji zbywanych przy okazji ich wymiany; wpływy ze sprzedaży publikacji i filmów; różnice kursowe stwierdzone podczas wykonywania budżetu mogą być przedmiotem kompensacji. Wynik końcowy, dodatni lub ujemny, jest zawierany w sprawozdaniu finansowym.

d) e)

Artykuł 10 1. Dyrektor zapewnia wykonanie budżetu na jego osobistą odpowiedzialność w ramach przyznanych środków. Dyrektor składa zarządowi sprawozdania dotyczące jego zarządzania. 2. Dyrektor musi stosować środki budżetowe zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, o których mowa w art. 6. Artykuł 11 Artykuł 13 1. Żaden dochód ani wydatek nie może być wykonany w inny sposób niż przez zaliczenie ich na poczet właściwego artykułu budżetu. Nie można przeznaczać na zobowiązania ani zatwierdzać żadnych wydatków w kwocie przewyższającej środki zatwierdzone na dany rok budżetowy lub przewyższającej środki przeniesione z poprzedniego roku budżetowego. 2. Dochody i wydatki są wpisywane do ksiąg rachunkowych w pełnej wysokości, bez korekt między nimi. W drodze odstępstwa od tej zasady, następujące kwoty są odliczane od dozwolonych kwot: a) b) kary nakładane na strony umów; korekty kwot wypłaconych nienależnie, których można dokonać w drodze potrąceń przy okazji następnego rozliczenia dokonywanego w ramach danego rozdziału, artykułu i roku budżetowego, na poczet których została zaliczona nadpłata; wartość pojazdów, sprzętu i instalacji przejmowanych na zasadzie częściowej wymiany przy okazji nabywania nowych artykułów tego samego rodzaju; cena zakupu netto jest wpisywana do ksiąg rachunkowych jako koszt historyczny przy wycenie inwentarza; rabaty odliczane od faktur i rachunków. Dochody centrum wpłacane są na jedno lub kilka kont otwartych na rzecz centrum. Artykuł 12 Przesunięcia między poszczególnymi tytułami podlegają zatwierdzeniu przez zarząd. O przesunięciach między poszczególnymi rozdziałami lub między artykułami w obrębie rozdziału decyduje dyrektor, który odpowiednio informuje o tym zarząd.

ROZDZIAŁ IV KONTROLA FINANSOWA

Artykuł 14 1. Kontroler finansowy mianowany przez zarząd jest odpowiedzialny za udzielenie wcześniejszej zgody na przeznaczenie środków na zobowiązania i zatwierdzenie wszystkich pozycji dotyczących wydatków, dochodów i zaliczek. 2. Kontroler finansowy posiada udokumentowane doświadczenie w dziedzinie przepisów finansowych organizacji międzynarodowych i audytu. 3. Kontroler finansowy jest zatrudniony na warunkach, które mają zastosowanie do personelu centrum. Podlega on, do celów administracyjnych, dyrektorowi centrum. Jednakże wszelkie środki dotyczące postępowania dyscyplinarnego, zawieszenia, zakończenia stosunku pracy lub postępowania sądowego są przyjmowane przez zarząd na podstawie uzasadnionego wniosku dyrektora.

c)

d)

L 350/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2006

4. Kontrole przeprowadzane przez kontrolera finansowego skutkują wydaniem lub odmową zatwierdzenia. Celem zatwierdzenia jest zapewnienie, że: a) b) wydatek lub dochód jest zgodny z budżetem i przepisami; zastosowano zasadę należytego zarządzania finansami, o której mowa w art. 6.

2. Operacje windykacji należności i operacje płatności są wykonywane przez księgowego. 3. Urzędnik zatwierdzający nie może sprawować funkcji księgowego. Artykuł 16 1. Podjęcie wszelkich środków mogących skutkować wydatkami płatnymi przez centrum musi być poprzedzone złożeniem wniosku o przeznaczenie środków na zobowiązania, wraz z dokumentami uzupełniającymi, który jest wcześniej przekazywany kontrolerowi finansowemu do uprzedniego zatwierdzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L350 - 13 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 5/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Technicznego ds. Współpracy Rolnej i Wiejskiej (CTA)

  • Dz. U. L350 - 10 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 4/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie statutu i regulaminu wewnętrznego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.