Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja nr 3/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie regulaminu finansowego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

Data ogłoszenia:2006-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 9

2. Wydatki powtarzające się mogą być przedmiotem tymczasowego przeznaczenia środków na zobowiązania. 3. Operacje dotyczące zobowiązań i polecenia zapłaty są rejestrowane. Zachowuje się rejestry księgowe operacji dotyczących zobowiązań i zatwierdzeń. Artykuł 17 1. Celem stwierdzenia prawidłowości wydatku przez urzędnika zatwierdzającego jest: a) sprawdzenie istnienia praw wierzyciela; określenie i sprawdzenie istnienia wierzytelności i jej wysokości; sprawdzenie warunków wymagalności płatności.

Kontrole są przeprowadzane zgodnie z zasadami procedur wewnętrznych przedkładanych przez dyrektora zarządowi i zatwierdzanych przez zarząd. 5. Odmowa zatwierdzenia jest przedmiotem pisemnego uzasadnienia skierowanego do dyrektora. O ile powodem odmowy nie jest brak wystarczających środków, dyrektor może, na podstawie uzasadnionej decyzji i na własną odpowiedzialność, nie uwzględnić odmowy zatwierdzenia wydanej przez kontrolera finansowego. O wszelkich takich decyzjach dyrektor informuje zarząd na piśmie na kolejnym posiedzeniu zarządu. 6. Kontroler finansowy ma dostęp do całej dokumentacji uzupełniającej i do wszelkich innych dokumentów dotyczących wydatków lub dochodów, których kontrolę należy przeprowadzić. Kontroler finansowy może przeprowadzać kontrole na miejscu. 7. Kontroler finansowy korzysta z pełnej niezależności podczas wykonywania swoich obowiązków. Kontroler finansowy nie przyjmuje żadnych instrukcji ani nie podlega żadnym ograniczeniom przy wykonywaniu swoich obowiązków. 8. Dyrektor może poprosić kontrolera finansowego o opinię dotyczącą kwestii związanych z analizą, organizacją lub ulepszeniem procedur wewnętrznych centrum. Dyrektor może również poprosić kontrolera finansowego o dokonanie przeglądu dokumentów w celu upewnienia się, że operacje finansowane z budżetu zostały przeprowadzone prawidłowo. 9. Pod koniec każdego roku budżetowego, a najpóźniej do dnia 30 kwietnia następnego roku, kontroler finansowy sporządza sprawozdanie roczne, w którym wyraża opinię na temat zarządzania finansami i wykonania budżetu. Kontroler finansowy przekazuje to sprawozdanie dyrektorowi, który przedkłada je, po opatrzeniu własnym uwagami, zarządowi na jego kolejnym posiedzeniu.

b)

c)

2. Każda płatność dotycząca poniesionego wydatku jest dokonywana na podstawie dokumentów uzupełniających, tzn. potwierdzających prawa wierzyciela do otrzymania zapłaty za wykonane usługi, dostarczone artykuły lub wykonaną pracę, albo na podstawie innych dokumentów uzasadniających płatność. Każda decyzja dotycząca płatności musi zostać zatwierdzona przez właściwego urzędnika zatwierdzającego. Artykuł 18 1. Zatwierdzenie płatności jest dokumentem, na mocy którego urzędnik zatwierdzający poprzez wydanie polecenia zapłaty zleca księgowemu dokonanie płatności dotyczącej pozycji wydatku, którego rozliczenia dokonał. 2. Do polecenia zapłaty załącza się oryginały dokumentów uzupełniających, które zawierają akceptację urzędnika zatwierdzającego potwierdzającą prawidłowość kwot do wypłacenia, otrzymanie dostaw lub wykonanie usługi lub też dokumenty, którym towarzyszy taka akceptacja. 3. Kopie dokumentów uzupełniających, poświadczone za zgodność z oryginałem przez urzędnika zatwierdzającego, mogą w niektórych przypadkach być akceptowane zamiast oryginałów. 4. Polecenie zapłaty przekazywane jest do księgowego w celu dokonania płatności.

ROZDZIAŁ V ZARZĄDZANIE BUDŻETEM

Artykuł 15 1. Budżet centrum zarządzany jest zgodnie z zasadą rozdzielenia funkcji urzędników zatwierdzających i księgowych. Zarządzanie środkami należy do urzędnika zatwierdzającego, który jako jedyny ma uprawnienia do przeznaczanie środków na wydatki, określania należnych kwot do windykacji oraz wydawania nakazów odzyskania środków i poleceń zapłaty.

12.12.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L350 - 13 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 5/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Technicznego ds. Współpracy Rolnej i Wiejskiej (CTA)

  • Dz. U. L350 - 10 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 4/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie statutu i regulaminu wewnętrznego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.