Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja nr 3/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie regulaminu finansowego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

Data ogłoszenia:2006-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 9

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/5

5. W stosownych przypadkach poleceniu zapłaty przekazywanemu księgowemu towarzyszy zaświadczenie wskazujące, że odpowiednie aktywa zostały uwzględnione w spisie inwentarza. Artykuł 19 1. Płatność jest czynnością końcową, która zwalnia centrum z jego zobowiązań wobec wierzycieli. 2. Płatności wydatków dokonuje księgowy w granicach dostępnych środków. 3. W przypadku błędu związanego z zasadnością płatności lub zakwestionowania ważności zwolnienia ze zobowiązania lub w przypadku nieprzestrzegania procedur przewidzianych w niniejszym regulaminie finansowym księgowy zawiesza płatność. Księgowy musi poinformować o tym niezwłocznie urzędnika zatwierdzającego i kontrolera finansowego, wskazując przyczyny, dla których zawiesił płatność. W przypadku zawieszenia płatności dyrektor może zażądać na piśmie i na własną odpowiedzialność, by płatność została dokonana. W takich przypadkach dyrektor informuje na piśmie zarząd na kolejnym jego posiedzeniu. Artykuł 20 1. Płatności dokonywane są z reguły za pośrednictwem rachunku bankowego lub pocztowego, o ile to możliwe – przelewem bankowym lub, jeżeli jest to uzasadnione, czekiem. Walutą stosowaną jest euro, z wyjątkiem przypadków szczególnych, stosownie uzasadnionych i zatwierdzonych przez centrum. 2. Czeki i przelewy pocztowe lub bankowe muszą być opatrzone dwoma podpisami: księgowego i urzędnika zatwierdzającego lub jego przedstawiciela. 3. Z przyczyn w należyty sposób uzasadnionych dyrektor może zezwolić na płatność gotówką. Płatności tego typu wymagają wydania pokwitowania. 4. W przypadku gdy dochody i wydatki są zarządzane komputerowo, podpisy mogą być złożone drogą informatyczną lub elektroniczną. 5. W przypadku braku rzeczywistych kursów wymiany kursy przeliczeniowe, które będą stosowane dla wyliczeń w euro przyszłych płatności, lub dochodów, które będą przyjmowane w walutach miejscowych państw AKP, są kursami obowiązującymi w pierwszym dniu roboczym miesiąca, w którym miała miejsce rzeczywista data operacji, zgodnie z danymi zarejestrowanymi przez bank lub przez oddział poczty obsługujący centrum. Artykuł 21 1. W celu dokonywania płatności za niektóre kategorie wydatków określone przepisami wewnętrznymi na mocy procedur wykonawczych można ustanowić konta zaliczkowe, zgodnie z warunkami ustalonymi przez centrum.

2. Każda decyzja o zezwoleniu na ustanowienie konta zaliczkowego jest podejmowana przez dyrektora, na podstawie wniosku o przeznaczenie środków na zobowiązania przedłożonego przez członka personelu odpowiedzialnego za daną sprawę. Przed przedłożeniem dyrektorowi jakiegokolwiek wniosku zostaje on zatwierdzony przez księgowego i kontrolera finansowego. 3. Środki, którym podlegają konta zaliczkowe, zawierają konkretne przepisy dotyczące w szczególności: a) b) mianowania administratorów kont zaliczkowych; zakresu odpowiedzialności zaliczkowych; administratorów kont

c) d)

maksymalnej kwoty dozwolonych zaliczek; charakteru i maksymalnej kwoty każdej pozycji wydatków, które będą poniesione; warunki i terminy uzupełniających. sporządzania dokumentów

e)

4. Urzędnik zatwierdzający i księgowy podejmują niezbędne kroki w celu wypłacenia zatwierdzonych zaliczek na dokładnie określone kwoty w wymaganych terminach. Artykuł 22 1. Dyrektor pełni funkcję urzędnika zatwierdzającego odpowiedzialnego za środki wpisane do budżetu centrum. 2. Dyrektor może przekazać część swoich obowiązków pracownikowi, który mu podlega. Każda decyzja o przekazaniu uprawnień określa czas trwania i zakres mandatu. Artykuł 23 1. za: a) Dyrektor wyznacza księgowego, który jest odpowiedzialny

prawidłowe dokonywanie płatności, przyjmowanie dochodów i odzyskiwanie wierzytelności; sporządzanie i przedstawianie sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 25; prowadzenie księgowości, zgodnie z art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L350 - 13 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 5/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Technicznego ds. Współpracy Rolnej i Wiejskiej (CTA)

  • Dz. U. L350 - 10 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 4/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie statutu i regulaminu wewnętrznego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.