Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja nr 3/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie regulaminu finansowego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

Data ogłoszenia:2006-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 9

25; wdrażanie zasad i metod rachunkowości oraz planu księgowego, w oparciu o zasady określone przez księgowego Komisji; definiowanie i zatwierdzanie systemów księgowych oraz, w stosownych przypadkach, systemów określonych przez urzędnika zatwierdzającego i przeznaczonych do dostarczania i uzasadniania informacji księgowych; zarządzanie skarbcem na zasadzie wspólnego porozumienia z dyrektorem.

b)

c) d)

e)

f)

L 350/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2006

2. Księgowy otrzymuje od urzędnika zatwierdzającego, który jest gwarantem wiarygodności informacji, wszelkie informacje niezbędne do sporządzania ksiąg handlowych przedstawiających prawdziwy i wierny obraz majątku centrum i wykonania budżetu. 3. Zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu oraz zgodnie z art. 21 księgowy jest jedyną osobą upoważnioną do zarządzania przepływem gotówki i papierami wartościowymi. Księgowy jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. 4. Księgowy może, w związku z wypełnianiem powierzonych mu zadań i za zgodą dyrektora, przekazywać niektóre z nich członkom personelu centrum, którzy są bezpośrednimi podwładnymi księgowego. Stosowny organ lub pełnomocnictwo określa zadania powierzone pełnomocnikom, a także ich prawa i obowiązki. Artykuł 24 1. Odzyskiwanie jakiejkolwiek kwoty należnej centrum jest podstawą wydania nakazu odzyskania środków przez urzędnika zatwierdzającego. Nakazy odzyskania środków są zatwierdzane przez kontrolera finansowego. 2. Księgowy ponosi odpowiedzialność za nakazy odzyskania środków przekazane mu przez urzędnika zatwierdzającego. 3. Dla wszystkich płatności gotówkowych przekazywanych księgowemu lub administratorowi kont zaliczkowych wydaje się pokwitowanie.

ROZDZIAŁ VI KSIĘGOWOŚĆ, SKŁADANIE I SPRAWDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, AUDYT, TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY, EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF)

3. Centrum sporządza bilans i rachunek dochodów i wydatków najpóźniej w dniu 30 kwietnia roku N+1. Bilans uwidacznia aktywa i pasywa centrum na dzień 31 grudnia poprzedniego roku budżetowego. Rachunek dochodów i wydatków zawiera: a) tabelę „Dochody” zawierającą: — szacunki dotyczące dochodów w danym roku kalendarzowym, — zmiany w szacunkach dotyczących dochodów, — prawa uzyskane podczas danego roku kalendarzowego, — kwoty, które nie zostały odzyskane przed końcem danego roku kalendarzowego, — dodatkowe dochody; b) tabelę „Wydatki” zawierającą: — tabelaryczne zestawienie środków przeznaczonych na zobowiązania, środków przeniesionych z roku N oraz środków anulowanych, — tabelaryczne zestawienie środków przeniesionych z roku N-1 oraz środków anulowanych, — tabelę dającą ogólny obraz zobowiązań i zezwoleń na rok N, — tabelę dającą ogólny obraz zobowiązań i zezwoleń dotyczących środków przeniesionych z roku N-1; c) uwagi dotyczące sprawozdań finansowych zawierające: — zastosowane zasady rachunkowości,

Artykuł 25 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w euro przy wykorzystaniu metody podwójnego księgowania i w układzie roku kalendarzowego. Ewidencjonują one całość dochodów i wydatków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku i zawierają oryginalne dokumenty uzupełniające. Księgi rachunkowe zamykane są z końcem roku budżetowego, by umożliwić sporządzenie sprawozdań finansowych dla centrum. 2. Zapisy księgowe dokonywane są zgodnie z systemem księgowym obejmującym nazewnictwo pozycji budżetowych wyraźnie rozgraniczające rachunki pozwalające na sporządzenie bilansu oraz rachunki umożliwiające sporządzenie rachunku dochodów i wydatków. Zapisy księgowe są dokonywane w księgach lub na fiszkach, co umożliwi sporządzenie ogólnego bilansu miesięcznego. Wszelkie zaliczki księgowane są na rachunku przejściowym i rozliczane najpóźniej pod koniec kolejnego roku budżetowego, z wyjątkiem przypadków zaliczek o charakterze stałym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L350 - 13 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 5/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Technicznego ds. Współpracy Rolnej i Wiejskiej (CTA)

  • Dz. U. L350 - 10 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 4/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie statutu i regulaminu wewnętrznego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.