Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja nr 3/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie regulaminu finansowego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

Data ogłoszenia:2006-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 9

— szczegółowe noty i obliczenia wyjaśniające pozycje księgowe przedstawione w sprawozdaniach, — wszelkie wyjaśnienia wymagane dla zapewnienia przejrzystości ksiąg rachunkowych. 4. Co kwartał sporządzane jest i przesyłanie Komitetowi Ambasadorów sprawozdanie, które ukazuje stopień wykonania bieżącego budżetu i stopień wykorzystania przeniesionych środków; sprawozdanie to jest poświadczane przez kontrolera finansowego i przekazywane zarządowi. Artykuł 26 1. Zarząd wyznacza, na maksymalny okres trzech lat, firmę audytorską o międzynarodowej renomie, wybraną w drodze przetargu na podstawie zalecenia dyrektora centrum.

12.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/7

2. Zadaniem audytorów jest kontrola finansowa ksiąg handlowych i gotówki centrum, sprawdzanie, czy spisy inwentarza i bilanse zostały sporządzone prawidłowo i w dobrej wierze oraz dopilnowanie, by informacje dotyczące ksiąg centrum były prawidłowe. 3. Celem audytu, który wykonywany jest na podstawie dokumentów księgowych oraz, w razie konieczności, na miejscu, jest stwierdzenie, czy dochody zostały uzyskane a wydatki poniesione w sposób zgodny z prawem i prawidłowy, a także stwierdzenie należytej jakości zarządzania finansowego. 4. Audytorzy poświadczają, że sprawozdania finansowe zostały sporządzone w sposób prawidłowy i zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz że przedstawiają one prawdziwy i wierny obraz sytuacji finansowej centrum. 5. Audytorzy przygotowują sprawozdanie najpóźniej do dnia 30 czerwca po zakończeniu każdego roku budżetowego. Sprawozdanie jest przedkładane dyrektorowi, który przekazuje je wraz z własnymi ewentualnymi uwagami zarządowi, który przedkłada je Komitetowi Ambasadorów wraz z zaleceniami. Na podstawie tego sprawozdania i sprawozdań finansowych za dany rok budżetowy Komitet Ambasadorów udziela dyrektorowi absolutorium z wykonania budżetu. 6. Audytorzy doradzają centrum w kwestii kontroli ryzyka poprzez wydawanie niezależnych opinii na temat jakości systemów zarządzania i kontroli oraz poprzez wydawanie zaleceń służących poprawie warunków wykonywania operacji oraz wspieraniu należytego zarządzania finansami. Audytorzy są odpowiedzialni za: a) ocenę stosowności i skuteczności wewnętrznych systemów zarządzania oraz za sposób, w jaki centrum realizuje programy oraz podejmuje kroki powodowane wystąpieniem ryzyka danego rodzaju; i b) ocenę stosowności i jakości wewnętrznych systemów kontroli służących operacjom związanym z wykonywaniem budżetu.

Trybunał Obrachunkowy może sprawdzać, czy dochody zostały uzyskane a wydatki poniesione w sposób zgodny z prawem i prawidłowy oraz czy przestrzegano przepisów umowy i rozporządzenia finansowego 9. EFR.

ROZDZIAŁ VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ URZĘDNIKÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, KSIĘGOWYCH I ADMINISTRATORÓW KONT ZALICZKOWYCH

Artykuł 28 Każdy urzędnik zatwierdzający, który stwierdza prawo do odzyskania należności, wystawia polecenia uzyskania zwrotu środków, wpisuje zobowiązanie związane z wydatkiem lub podpisuje polecenie zapłaty bez przestrzegania niniejszego regulaminu finansowego, ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i, w stosownych przypadkach, finansową. Te same zasady mają zastosowanie, gdy nie wystawia on dokumentów ustanawiających wierzytelność lub gdy zaniedbuje albo bezzasadnie opóźnia wystawienie takich dokumentów. Urzędnik zatwierdzający ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i, w stosownych przypadkach, finansową jedynie wówczas, gdy pomyłka była zamierzona lub gdy była wynikiem rażącego zaniedbania z jego strony. Artykuł 29 1. Księgowy ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i, w stosownych przypadkach, finansową, za płatności, których dokonuje z naruszeniem art. 19. Księgowy jest dyscyplinarnie i finansowo odpowiedzialny za każdą stratę lub uszkodzenie kapitału, aktywów i dokumentów, które zostały mu powierzone, jeżeli ta strata lub uszkodzenie były zamierzone lub były wynikiem rażącego zaniedbania z jego strony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L350 - 13 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 5/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Technicznego ds. Współpracy Rolnej i Wiejskiej (CTA)

  • Dz. U. L350 - 10 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 4/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie statutu i regulaminu wewnętrznego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.