Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja nr 3/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie regulaminu finansowego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

Data ogłoszenia:2006-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 9

Na tych samych warunkach księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie poleceń, które otrzymuje, w odniesieniu do korzystania z bankowych i pocztowych kont czekowych i zarządzania nimi, a w szczególności: a) gdy odzyskane należności lub płatności, których dokonuje, nie są zgodne z kwotami widniejącymi na odpowiednich nakazach odzyskania środków lub poleceniach zapłaty; gdy dokonuje płatności na rzecz osób innych niż uprawnieni odbiorcy płatności.

7. Audytorzy przeprowadzają kontrole finansowe całej działalności centrum i jego jednostek. Mają pełny i nieograniczony dostęp do wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania ich obowiązków.

b)

2. Administratorzy kont zaliczkowych ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną i, w stosownych przypadkach, finansową w następujących przypadkach: a) gdy nie mogą uzasadnić, na mocy stosownych dokumentów, dokonanych przez siebie płatności; gdy dokonują płatności na rzecz osób innych niż uprawnieni odbiorcy płatności.

Artykuł 27 Zgodnie z rozporządzeniem finansowym 9. EFR Komisja (w imieniu Wspólnoty), Trybunał Obrachunkowy i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) mogą przeprowadzać kontrolę funduszy otrzymanych przez centrum z EFR.

b)

L 350/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ VIII PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

12.12.2006

Są oni dyscyplinarnie i finansowo odpowiedzialni za każdą stratę lub uszkodzenie kapitału, aktywów i dokumentów, które zostały im powierzone, jeżeli ta strata lub uszkodzenie były zamierzone lub były wynikiem rażącego zaniedbania z ich strony. Artykuł 30 1. Księgowy i administratorzy kont zaliczkowych ubezpieczają się od ryzyka, o którym mowa w art. 29. Centrum pokrywa związane z tym koszty ubezpieczenia. Określa ono kategorie członków personelu na stanowiskach księgowych i administratorów kont zaliczkowych, a także warunki, na jakich pokrywane są koszty ubezpieczenia ponoszone przez tych urzędników w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem stanowiącym nieodłączną część pełnionych przez nich obowiązków. 2. Księgowym i administratorom kont zaliczkowych przyznawane są specjalne dodatki. Wysokość tych dodatków ustalana jest w regulaminie przygotowanym przez centrum i zatwierdzonym przez zarząd. Kwoty odpowiadające tym dodatkom są przelewane co miesiąc na rachunek, który centrum otwiera w imieniu każdego z tych urzędników w celu utworzenia funduszu gwarancyjnego przeznaczonego na pokrycie jakiegokolwiek deficytu gotówkowego lub bankowego, za który dana osoba mogłaby okazać się odpowiedzialna, o ile deficyt ten nie zostanie pokryty przez zwroty pochodzące z towarzystwa ubezpieczeniowego. Saldo dodatnie na tych rachunkach gwarancyjnych jest wypłacane danym osobom po zakończeniu sprawowania przez nie funkcji księgowych lub administratorów kont zaliczkowych i po otrzymaniu przez nie końcowego absolutorium z zarządzania. 3. Księgowy i administrator kont zaliczkowych otrzymują absolutorium od dyrektora na podstawie sprawozdania audytorów zewnętrznych w ciągu dwóch lat od przekazania sprawozdań finansowych Komitetowi Ambasadorów. Artykuł 31 Odpowiedzialność finansowa i dyscyplinarna urzędników zatwierdzających, księgowych i administratorów kont zaliczkowych określana jest zgodnie z przepisami regulaminu mającego zastosowanie do personelu centrum. Artykuł 32 W związku z wykonywaniem budżetu wszyscy członkowie personelu podlegają zakazowi działania, w przypadkach gdy mógłby wyniknąć konflikt między ich własnymi interesami a interesami centrum. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, dany członek personelu musi powstrzymać się od działania i zwrócić się do swojego przełożonego. Konflikt interesów istnieje wówczas, gdy członek personelu nie może wykonywać swych funkcji związanych z wykonywaniem budżetu w sposób bezstronny i obiektywny z powodu powiązań rodzinnych lub osobistych, przynależności narodowej lub przekonań politycznych, interesów gospodarczych lub z powodu jakichkolwiek innych powiązań między jego interesami a interesami beneficjenta.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L350 - 13 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 5/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Technicznego ds. Współpracy Rolnej i Wiejskiej (CTA)

  • Dz. U. L350 - 10 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 4/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie statutu i regulaminu wewnętrznego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.