Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja nr 3/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie regulaminu finansowego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

Data ogłoszenia:2006-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 9

Artykuł 33 Procedura przyznawania zamówień jest zgodna z przepisami ogólnymi dotyczącymi usług, robót budowlanych i dostaw, określonymi w decyzji nr 2/2002 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 7 października 2002 r. dotyczącej wykonania artykułów 28, 29 i 30 załącznika IV do umowy z Kotonu (1). Warunki wykonywania powyższych przepisów ogólnych są określone w regulaminie wewnętrznym zatwierdzonym przez zarząd po otrzymaniu opinii Komisji.

Artykuł 34 1. Zgodnie ze swym mandatem centrum może również zarządzać środkami w imieniu stron trzecich. Wykaz tych zasobów jest podawany w załączniku do budżetu centrum. 2. Niniejszy regulamin finansowy ma zastosowanie do zarządzania tymi zasobami. 3. W celu zarządzania tymi zasobami w imieniu stron trzecich prowadzone są oddzielne konta. 4. Sprawozdania finansowe dotyczące każdego z funduszy zarządzanych przez centrum w imieniu stron trzecich zawierają bilans i rachunek dochodów i wydatków określające sytuację na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego. Są one poświadczane zgodnie z postanowieniami umowy podpisywanej między centrum a tą stroną trzecią. W przypadku braku takich postanowień poświadczenia dokonują audytorzy zewnętrzni centrum. 5. Powyższe sprawozdania finansowe przekazywane są w załączniku do sprawozdań finansowych centrum.

Artykuł 35 1. Prowadzony jest stały spis ilościowy całkowitego majątku ruchomego i nieruchomego należącego do centrum. W spisie tym ujmowane są jedynie ruchomości o wartości co najmniej 350 EUR. Na każdej fakturze przed jej zapłaceniem wpisywany jest numer inwentaryzacyjny. 2. Każda sprzedaż ruchomości lub wyposażenia, których jednostkowa wartość zakupu przekracza 350 EUR, jest we właściwy sposób ogłaszana.

(1) Dz.U. L 320 z 23.11.2002, str. 1.

12.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 37

L 350/9

3. W każdym przypadku zbycia, złomowania lub zaginięcia w wyniku zagubienia, kradzieży lub z innej przyczyny jakiegokolwiek mienia lub przedmiotu znajdującego się w spisie sporządza się protokół podpisywany przez dyrektora i osobę odpowiedzialną za wyposażenie. 4. Spis z natury i stan księgowy zestawia się celem stwierdzenia zgodności na koniec każdego roku budżetowego. Takie zestawienie porównawcze jest zatwierdzane przez audytorów zewnętrznych. Artykuł 36 Państwa AKP, państwa członkowskie i Wspólnota są zobowiązane, w zakresie, który ich dotyczy, do podjęcia środków niezbędnych do wykonania tej decyzji.

Niniejszym uchyla się regulamin finansowy centrum zatwierdzony na mocy decyzji nr 2/91 Komitetu Ambasadorów AKPEWG z dnia 19 kwietnia 1991 r. Artykuł 38 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 września 2006 r. W imieniu Komitetu Ambasadorów

R. MAKONGO

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L350 - 13 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 5/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Technicznego ds. Współpracy Rolnej i Wiejskiej (CTA)

  • Dz. U. L350 - 10 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 4/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie statutu i regulaminu wewnętrznego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.