Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 3/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie regulaminu finansowego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

Data ogłoszenia:2006-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1

Strona 1 z 9
12.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJA NR 3/2006 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie regulaminu finansowego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA) (2006/877/WE)

KOMITET AMBASADORÓW AKP-WE, (2)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. d) załącznika III do umowy po jej podpisaniu Komitet Ambasadorów ma obowiązek określenia procedur przyjmowania budżetu centrum,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) (zwaną dalej „umową”), w szczególności art. 3 ust. 4 lit. b) i d) jej załącznika III,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

ROZDZIAŁ I ZASADY OGÓLNE

uwzględniając Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. między Przedstawicielami Rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie, w sprawie finansowania i zarządzania pomocą wspólnotową na mocy Protokołu finansowego do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu (Benin) dnia 23 czerwca 2000 r. oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (2),

SEKCJA 1

Zasada jednolitości, rzetelności budżetowej, równowagi i jednostki rozliczeniowej

Artykuł 1 1. Wszystkie pozycje dotyczące dochodów i wydatków centrum są zawarte w szacunkach, które mają opierać się na rocznym programie prac zawierającym dane dotyczące kosztów, sporządzanym na każdy rok budżetowy, i są wpisywane do budżetu. 2. Budżet jest zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków.

uwzględniając rozporządzenie finansowe z dnia 27 marca 2003 r. mające zastosowanie do 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (3),

uwzględniając wniosek Komisji, sporządzony w porozumieniu z Centrum Technicznym ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich,

Artykuł 2 a także mając na uwadze, co następuje: Budżet jest sporządzany i wykonywany w euro, a rachunki są prowadzone w euro. Jednakże ze względu na wymagania związane z jego zarządzaniem centrum może dokonywać operacji w walutach krajowych państw członkowskich UE i państw AKP.

(1)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. b) załącznika III do umowy po jej podpisaniu Komitet Ambasadorów ma obowiązek określenia regulaminu finansowego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (zwanego dalej „centrum”).

Artykuł 3 1. Dochody obejmują wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju (zwanego dalej „EFR”), kwoty pobrane jako podatki od uposażeń, płac i innych wynagrodzeń wypłacanych przez centrum oraz inne rozmaite wpływy.

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.00, str. 3. Umowa ostatnio zmieniona umową podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 4). (2) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 355. (3) Dz.U. L 83 z 1.4.2003, str. 1.

L 350/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SEKCJA 2

12.12.2006

2. Wpływy mogą również obejmować wkłady oferowane przez innych darczyńców do budżetu centrum. 3. Centrum jest również upoważnione do zarządzania w imieniu osób trzecich środkami przeznaczonymi na współfinansowanie działalności określonej w załączniku III do umowy. Przepisy finansowe mające zastosowanie do zarządzania tymi zasobami wymienione są w art. 34 niniejszej decyzji.

Zasady należytego zarządzania finansami

Artykuł 6 1. Środki budżetowe wykorzystuje się zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, to znaczy zgodnie z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. 2. Zasada oszczędności wymaga, by zasoby były udostępniane w odpowiednim czasie i w sposób najefektywniejszy z punktu widzenia kosztów oraz że środki powinny być odpowiednie pod względem ilości i jakości. Zasada wydajności wymaga, aby wykorzystane środki były wprost proporcjonalne do uzyskanych wyników.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L350 - 13 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 5/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Technicznego ds. Współpracy Rolnej i Wiejskiej (CTA)

  • Dz. U. L350 - 10 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 4/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie statutu i regulaminu wewnętrznego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.