Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 10

Tytuł:

Decyzja nr 4/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie statutu i regulaminu wewnętrznego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

Data ogłoszenia:2006-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 10

Strona 1 z 3
L 350/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2006

DECYZJA NR 4/2006 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie statutu i regulaminu wewnętrznego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA) (2006/878/WE)

KOMITET AMBASADORÓW AKP-WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu 23 czerwca 2000 r. (1) (zwaną dalej „umową”), w szczególności art. 3 ust. 4 jej załącznika III, uwzględniając Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. między Przedstawicielami Rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie, w sprawie finansowania i zarządzania pomocą wspólnotową na mocy Protokołu finansowego do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu (Benin) dnia 23 czerwca 2000 r. oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosouje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

2. Personel centrum korzysta ze zwyczajowych przywilejów, immunitetów i ułatwień przewidzianych w protokole nr 2 w sprawie przywilejów i immunitetów i o których mowa w deklaracjach VI i VII załączonych do umowy.

3.

Centrum jest instytucją o charakterze non-profit.

4. Siedziba centrum znajduje się tymczasowo w Wageningen (Niderlandy), z oddziałem lokalnym w Brukseli.

Artykuł 2

Zadania i cele centrum ustanawia art. 3 ust. 1, 2 i 3 załącznika III do umowy.

Centrum szczegółowo określa cele w ogólnym dokumencie strategicznym.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 załącznika III do umowy po jej podpisaniu Komitet Ambasadorów ma obowiązek określenia statutu i regulaminu proceduralnego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (zwanego dalej „centrum”), w tym jego organów nadzorczych. Należy powołać zarząd, który będzie działał jako organ nadzorczy centrum, w rozumieniu art. 3 ust. 4 lit. a) załącznika III do umowy. Artykuł 1 ust. 2 protokołu nr 2 w sprawie przywilejów i immunitetów załączonego do umowy rozszerza takie przywileje i immunitety na personel centrum,

Artykuł 3

1. Komitet Ambasadorów stanowi organ nadzorczy centrum, zgodnie z art. 3 ust. 4 i 5 załącznika III do umowy.

2.

(2)

Powołuje się zarząd zgodnie z art. 4 niniejszej decyzji.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

3. Centrum wykonuje swoją działalność w ścisłej współpracy z instytucjami i innymi organami, o których mowa w umowie lub w deklaracjach do niej dołączonych. Centrum może w razie potrzeby odwoływać się do instytucji regionalnych i międzynarodowych, w szczególności do tych, które znajdują się we Wspólnocie lub w państwach AKP i które zajmują się sprawami związanymi z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich.

Artykuł 1 1. Centrum posiada osobowość prawną i, we wszystkich państwach będących stronami umowy, najszerszą z możliwych zdolność prawną przyznawaną osobom prawnym na mocy ustawodawstwa tych państw.

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa ostatnio zmieniona umową podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 4). (2) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 355.

4. Działalność centrum jest przedmiotem okresowych ocen dokonywanych z inicjatywy zarządu.

Artykuł 4

1. Powołuje się zarząd w celu wspierania, monitorowania i kontroli technicznych, administracyjnych i finansowych aspektów wszystkich działań centrum.

12.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10. Zarząd:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L350 - 13 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 5/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Technicznego ds. Współpracy Rolnej i Wiejskiej (CTA)

  • Dz. U. L350 - 1 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 3/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie regulaminu finansowego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.