Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 13

Tytuł:

Decyzja nr 5/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Technicznego ds. Współpracy Rolnej i Wiejskiej (CTA)

Data ogłoszenia:2006-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 13

Strona 1 z 18
12.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/13

DECYZJA NR 5/2006 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Technicznego ds. Współpracy Rolnej i Wiejskiej (CTA) (2006/879/WE)

KOMITET AMBASADORÓW AKP-WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 roku (1), zwane dalej „umową z Kotonu”, w szczególności art. 2 ust. 6 jej załącznika III,

2. Zarząd Centrum, zwany dalej „zarządem”, może przyjąć, w granicach ustalonych niniejszym regulaminem, wnioski dotyczące ustanowienia przepisów wewnętrznych lub ich zmiany przedstawione przez dyrektora Centrum, zwanego dalej „dyrektorem”, które mają na celu sprecyzowanie zasad ustanowionych niniejszym regulaminem; możliwość ta stosuje się w szczególności do aspektów wyraźnie przewidzianych niniejszym regulaminem. 3. Zarząd przekazuje przyjęte przez siebie wnioski dotyczące ustanowienia przepisów wewnętrznych lub ich zmiany Komitetowi Ambasadorów AKP-WE, zwanego dalej „Komitetem”, oraz Komisji, w możliwie najkrótszym terminie, najpóźniej w ciągu trzydziestu dni roboczych od daty ich przyjęcia. Zarząd, jeżeli uzna to za niezbędne, może postanowić o tymczasowym i warunkowym zastosowaniu przyjętych przez siebie przepisów wewnętrznych lub przyjętych do nich zmian. Rzeczywista data stosowania nie może być wcześniejsza od daty przyjęcia przez zarząd. Nie później niż trzy miesiące od daty przekazania Komitet zatwierdza przekazane przepisy wewnętrzne albo wprowadza w nich zmiany. 4. Ramy prawne mające zastosowanie do dyrektora i pracowników Centrum w rozumieniu art. 2 stanowią łącznie: umowa z Kotonu, Umowa w sprawie siedziby między Niderlandami i Centrum, statut i regulamin wewnętrzny Centrum, niniejszy regulamin wraz z załącznikami, regulamin finansowy Centrum, przepisy wewnętrzne przyjęte zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego artykułu po wejściu w życie niniejszego regulaminu, wewnętrzne zasady stosowania ustalone przez dyrektora, a także wszelkie warunki indywidualne ustalone pisemne w chwili zatrudnienia lub w terminie późniejszym i, w obu przypadkach, zatwierdzone przez zarząd. Artykuł 2

uwzględniając Umowę wewnętrzną z dnia 12 września 2000 r. między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania i zarządzania pomocą wspólnotową na mocy Protokołu finansowego do umowy z Kotonu,

uwzględniając wniosek Komisji, opracowany w porozumieniu z Centrum Technicznym ds. Współpracy Rolnej i Wiejskiej,

mając na uwadze, że Komitet Ambasadorów po podpisaniu umowy z Kotonu powinien ustanowić Regulamin pracowniczy Centrum Technicznego ds. Współpracy Rolnej i Wiejskiej (CTA),

PRZYJĄŁ NASTĘPUJĄCY REGULAMIN PRACOWNICZY CENTRUM TECHNICZNEGO DS. WSPÓŁPRACY ROLNEJ I WIEJSKIEJ:

TYTUŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1 1. do: 1. Niniejszy regulamin pracowniczy, zwany dalej „regulaminem”, zostaje niniejszym ustanowiony przy uwzględnieniu międzynarodowego i publicznego charakteru działalności Centrum Technicznego ds. Współpracy Rolnej i Wiejskiej (zwanego dalej „Centrum”). Określa on w szczególności prawa i obowiązki pracowników, warunki zatrudnienia, klasyfikacji stanowisk i zaprzestania pełnienia funkcji; warunki pracy; wynagrodzenie i świadczenia socjalne, środki dyscyplinarne i procedury odwoławcze.

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa ostatnio zmieniona umową podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 4).

Niniejszy regulamin określa warunki mające zastosowanie

— dyrektora Centrum, — pracowników Centrum, — pracowników miejscowych Centrum. 2. W rozumieniu niniejszego regulaminu pracownikiem Centrum jest każda osoba zatrudniona na podstawie umowy na czas określony, podpisanej przez dyrektora, w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. a) i b) oraz zgodnie z warunkami i ograniczeniami przewidzianymi w niniejszym regulaminie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 350 POZ 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L350 - 10 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 4/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie statutu i regulaminu wewnętrznego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

  • Dz. U. L350 - 1 z 200612.12.2006

    Decyzja nr 3/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie regulaminu finansowego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.