Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 74

3.2.

Transakcje bezwarunkowe (outright) Rodzaj instrumentu Bezwarunkowe transakcje otwartego rynku to operacje, w ramach których Eurosystem kupuje lub sprzedaje kwalifikowane aktywa bezpośrednio na rynku. Takie operacje wykonywane są wyłącznie w celach strukturalnych i dostrajających. Charakter prawny Transakcja bezwarunkowa oznacza pełne przeniesienie własności ze sprzedającego na nabywcę bez przyrzeczenia powrotnego przeniesienia własności. Transakcje są wykonywane zgodnie z zasadami rynkowymi (konwencją rynkową) dotyczącymi instrumentu dłużnego wykorzystanego w transakcji. Warunki cenowe W kalkulacji cen Eurosystem działa zgodnie z najszerzej akceptowaną konwencją rynkową dla instrumentów dłużnych wykorzystanych w transakcji.

L 352/18

PL Inne cechy operacyjne

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2006

Cechy operacyjne transakcji bezwarunkowych Eurosystemu można podsumować następująco: — mogą przyjmować formę operacji zasilających w płynność (bezwarunkowy zakup – outright purchase) lub absorbujących płynność (bezwarunkowa sprzedaż – outright sale), częstotliwość nie jest znormalizowana, są realizowane w drodze procedur bilateralnych (określonych w punkcie 5.2), są zazwyczaj przeprowadzane w sposób zdecentralizowany przez krajowe banki centralne (Rada Prezesów EBC może zdecydować o tym, czy w wyjątkowych okolicznościach bilateralne bezwarunkowe operacje dostrajające mogą być przeprowadzane przez EBC), nie nakłada się z góry żadnych ograniczeń co do kontrahentów uczestniczących w transakcjach bezwarunkowych, jako aktywa zabezpieczające w transakcjach bezwarunkowych wykorzystuje się wyłącznie aktywa rynkowe (określone w punkcie 6).

— — —

3.3.

Emisja certyfikatów dłużnych EBC Rodzaj instrumentu EBC może emitować certyfikaty dłużne w celu dostosowania strukturalnej pozycji Eurosystemu wobec sektora finansowego, aby stworzyć (lub pogłębić) niedobór płynności na rynku. Charakter prawny Certyfikaty stanowią zobowiązanie dłużne EBC wobec posiadacza certyfikatu. Certyfikaty są emitowane i przechowywane w formie zapisów księgowych w depozytach papierów wartościowych w strefie euro. EBC nie nakłada żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o zbywalność certyfikatów. Dalsze postanowienia dotyczące certyfikatów dłużnych EBC będą zawarte w zasadach i warunkach określonych dla konkretnych certyfikatów. Warunki oprocentowania Certyfikaty emitowane są z dyskontem, tzn. są emitowane poniżej ceny nominalnej i wykupywane w terminie zapadalności po cenie nominalnej. Różnica między ceną emisyjną a ceną wykupu jest równa odsetkom narosłym od ceny emisyjnej, po uzgodnionej stopie procentowej, w okresie zapadalności certyfikatu. Stosowana stopa procentowa to prosta stopa procentowa obliczana w stosunku dziennym zgodnie z konwencją „dni faktyczne/360”. Kalkulację ceny emisyjnej przedstawiono w ramce 1. Inne cechy operacyjne Cechy operacyjne emisji certyfikatów dłużnych EBC można podsumować następująco: — — — — — — certyfikaty emituje się w celu absorpcji płynności z rynku, certyfikaty mogą być emitowane regularnie lub nieregularnie, certyfikaty mają termin zapadalności poniżej 12 miesięcy, certyfikaty emituje się w drodze przetargów standardowych (określonych w punkcie 5.1), przetargi i rozliczenia certyfikatów przeprowadzają w sposób zdecentralizowany krajowe banki centralne, wszyscy kontrahenci spełniający ogólne kryteria kwalifikujące (określone w punkcie 2.1) mogą składać oferty przetargowe na subskrypcję certyfikatów dłużnych EBC.

13.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/19

RAMKA 1 Emisja certyfikatów dłużnych EBC

Cena emisyjna wynosi:

PT = N× 1+

1 rI×D 36 000

gdzie: N = cena nominalna certyfikatu dłużnego rI = stopa procentowa (%) D = termin zapadalności certyfikatu dłużnego (w dniach) PT = cena emisyjna certyfikatu dłużnego

3.4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.