Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 74

ROZDZIAŁ 3 Operacje otwartego rynku 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Transakcje odwracalne Charakterystyka ogólna Podstawowe operacje refinansujące Dłuższe operacje refinansujące ODWRACALNE OPERACJE DOSTRAJAJĄCE Odwracalne operacje strukturalne Transakcje bezwarunkowe (outright) Emisja certyfikatów dłużnych EBC Swapy walutowe Przyjmowanie depozytów terminowych 15 15 15 15 16 16 17 17 18 19 20

ROZDZIAŁ 4 Operacje banku centralnego na koniec dnia 4.1. 4.2. Kredyt banku centralnego na koniec dnia Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 21 21 22

ROZDZIAŁ 5 Procedury 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. Procedury przetargowe Charakterystyka ogólna Kalendarz operacji przetargowych Ogłaszanie operacji przetargowych Przygotowanie i składanie ofert przez kontrahentów 24 24 24 25 27 28

13.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/5

5.1.5. 5.1.6. 5.2. 5.3. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

Procedury rozstrzygania przetargów Ogłaszanie wyników przetargu Procedury dla operacji bilateralnych Procedury rozliczeń Charakterystyka ogólna Rozliczanie operacji otwartego rynku Procedury na koniec dnia

29 31 32 33 33 34 34

ROZDZIAŁ 6 Aktywa kwalifikowane 6.1. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.5. 6.6. 6.6.1. 6.6.2. Charakterystyka ogólna Zasady kwalifikacji aktywów zabezpieczających Kryteria kwalifikujące dla aktywów rynkowych Kryteria kwalifikujące dla aktywów nierynkowych Dodatkowe wymogi dotyczące wykorzystania aktywów kwalifikowanych Ramowe zasady oceny kredytowej w Eurosystemie Zakres i komponenty Potwierdzenie wysokiej jakości kredytowej aktywów rynkowych Potwierdzenie wysokiej jakości kredytowej aktywów nierynkowych Kryteria akceptacji systemów oceny kredytowej Przeglądy trafności wyników systemów oceny kredytowej Środki kontroli ryzyka Zasady ogólne Środki kontroli ryzyka dla aktywów rynkowych Środki kontroli ryzyka dla aktywów nierynkowych Zasady wyceny aktywów zabezpieczających Transgraniczne wykorzystywanie aktywów kwalifikowanych System banków centralnych korespondentów (CCBM) Powiązania pomiędzy systemami rozrachunku papierów wartościowych 35 35 35 35 38 39 42 42 43 44 46 48 49 49 50 52 53 54 54 56

ROZDZIAŁ 7 Rezerwa obowiązkowa 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. Charakterystyka ogólna Instytucje podlegające systemowi rezerwy obowiązkowej Określanie rezerwy obowiązkowej Utrzymywanie rezerw Sprawozdawczość, potwierdzenie i weryfikacja podstawy naliczania rezerwy Niedopełnienie wymagań związanych z utrzymywaniem rezerwy obowiązkowej 57 57 57 58 59 60 61

ZAŁĄCZNIKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Przykłady operacji i procedur polityki pieniężnej Słowniczek Wybór kontrahentów dla interwencyjnych operacji walutowych i swapów walutowych do celów polityki pieniężnej Ramy sprawozdawczości w zakresie statystyki pieniężnej i bankowej Europejskiego Banku Centralnego Strony internetowe Eurosystemu Procedury i sankcje stosowane w przypadku niewypełnienia zobowiązań przez kontrahentów Ustanowienie ważnego zabezpieczenia na należnościach kredytowych 62 71 79 80 86 87 89

L 352/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2006

LISTA RAMEK, WYKRESÓW I TABEL Ramki Ramka 1 Ramka 2 Ramka 3 Ramka 4 Ramka 5 Ramka 6 Ramka 7 Ramka 8 Ramka 9 Ramka 10 Wykresy Wykres 1 Wykres 2 Wykres 3 Wykres 4 Tabele Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3 Tabela 4 Tabela 5 Operacje polityki pieniężnej Eurosystemu Normalne dni handlowe dla podstawowych i dłuższych operacji refinansujących Normalne terminy rozliczenia operacji otwartego rynku Eurosystemu Aktywa kwalifikowane wykorzystywane w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu Pośrednia ocena jakości kredytowej emitentów, dłużników lub gwarantów ze strefy euro będących instytucjami samorządowymi szczebla regionalnego, lokalnego lub podmiotami sektora publicznego, którzy nie posiadają oceny nadanej przez instytucję ECAI Kategorie płynności dla aktywów rynkowych Poziom redukcji wartości w wycenie (%) stosowanej do kwalifikowanych aktywów rynkowych dla instrumentów stałokuponowych i zerokuponowych Poziom redukcji wartości w wycenie (%) stosowanej do kwalifikowanych rynkowych instrumentów dłużnych o odwrotnej zmiennej stopie procentowej Poziomy redukcji w wycenie stosowane do należności kredytowych o oprocentowaniu stałym 10 26 33 40 Normalne ramy czasowe dla etapów operacyjnych w przetargach standardowych wg czasu EBC (środkowoeuropejskiego) Normalne ramy czasowe dla etapów operacyjnych w przetargach szybkich System banków centralnych korespondentów Powiązania pomiędzy systemami rozrachunku papierów wartościowych Emisja certyfikatów dłużnych EBC Swapy walutowe Etapy operacyjne procedur przetargowych Rozstrzyganie przetargów kwotowych Rozstrzyganie przetargów procentowych w euro Rozstrzyganie przetargów procentowych dotyczących swapów walutowych Środki kontroli ryzyka Kalkulacja wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego Podstawa naliczania i stopa rezerwy Obliczanie odsetek od rezerwy obowiązkowej 19 20 25 29 30 31 49 52 59 60

26 26 54 55

44 50 51 51 53

Tabela 6 Tabela 7 Tabela 8 Tabela 9

13.12.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.