Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/7

SKRÓTY CCBM CRD CDPW EBC ECAF ECAI EOG ESA 95 ESBC EWG ICAS IRB ISIN KBC MIF RMBD RTGS SSS TARGET UCITS UE WE system banków centralnych korespondentów (correspondent central banking model) dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (Capital Requirements Directive) centralny depozyt papierów wartościowych Europejski Bank Centralny ramowe zasady oceny kredytowej w Eurosystemie (Eurosystem credit assessment framework) zewnętrzna instytucja kontroli jakości kredytowej (external credit assessment institution) Europejski Obszar Gospodarczy europejski system rachunków narodowych i regionalnych z 1995 r. Europejski System Banków Centralnych Europejska Wspólnota Gospodarcza wewnętrzny system oceny jakości kredytowej (in-house credit assessment system) system ratingów wewnętrznych (internal ratings-based system) międzynarodowy numer identyfikacyjny papierów wartościowych (International Securities Identification Number) krajowy bank centralny monetarna instytucja finansowa instrument dłużny zabezpieczony detalicznymi kredytami hipotecznymi (retail mortgage-backed debt instrument) rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym (Real-Time Gross Settlement) system rozrachunku papierów wartościowych (securities settlement system) transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) inwestycje zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (undertaking for collective investment in transferable securities) Unia Europejska Wspólnota Europejska

L 352/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2006

Wstęp Niniejszy dokument przedstawia zasady operacyjne określone w ramach Eurosystemu (*) dla wspólnej polityki pieniężnej w strefie euro. Stanowi element ram prawnych Eurosystemu dla instrumentów oraz procedur polityki pieniężnej i ma służyć jako „Dokumentacja ogólna” instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu, a w szczególności ma zapewnić kontrahentom potrzebne informacje na temat zasad polityki pieniężnej Eurosystemu. Sama dokumentacja ogólna nie ustanawia wobec kontrahentów żadnych praw ani nie nakłada na nich żadnych zobowiązań. Stosunek prawny pomiędzy Eurosystemem a jego kontrahentami określają właściwe ustalenia umowne lub normatywne. Niniejszy dokument jest podzielony na siedem rozdziałów. Rozdział 1 zawiera ogólny zarys ram operacyjnych polityki pieniężnej Eurosystemu. W rozdziale 2 określone zostały kryteria kwalifikujące kontrahentów do udziału w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu. Rozdział 3 zawiera opis operacji otwartego rynku, podczas gdy rozdział 4 przedstawia dostępne dla kontrahentów operacje banku centralnego na koniec dnia. Rozdział 5 określa procedury stosowane w realizacji operacji polityki pieniężnej. W rozdziale 6 przedstawiono kryteria kwalifikujące dla aktywów zabezpieczających w operacjach polityki pieniężnej. Rozdział 7 przedstawia system rezerwy obowiązkowej Eurosystemu. W załącznikach znajdują się przykłady operacji polityki pieniężnej, glosariusz, kryteria wyboru kontrahentów dla walutowych operacji interwencyjnych w ramach Eurosystemu, prezentacja podstawowych założeń sprawozdawczości w zakresie statystyki pieniężnej i bankowej Europejskiego Banku Centralnego, wykaz stron internetowych Eurosystemu, opis procedur i sankcji stosowanych w przypadku niewypełnienia zobowiązań przez kontrahenta oraz opis dodatkowych wymogów prawnych dotyczących ustanawiania ważnego zabezpieczenia na należnościach kredytowych, gdy należności takie są wykorzystywane jako zabezpieczenie na rzecz Eurosystemu.

(*) Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego uzgodniła stosowanie terminu „Eurosystem” na określenie tych elementów Europejskiego Systemu Banków Centralnych, które realizują jego podstawowe zadania, tzn. Europejskiego Banku Centralnego oraz krajowych banków centralnych tych państw członkowskich, które przyjęły wspólną walutę zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.