Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 31

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 31

Strona 31 z 74

Powyższych przepisów nie stosuje się do: (a) bliskich powiązań pomiędzy kontrahentem i organami administracji publicznej krajów EOG (w tym do sytuacji, w której organ administracji publicznej jest gwarantem dla emitenta/dłużnika/gwaranta); (b) bankowych obligacji zabezpieczonych wyemitowanych zgodnie z kryteriami określonymi w art. 22 ust. 4 dyrektywy UCITS; (c) przypadków, w których instrumenty dłużne są chronione szczególnymi prawnymi środkami zabezpieczającymi porównywalnymi z wymienionymi w punkcie (b).

Ponadto krajowe banki centralne mogą podjąć decyzję o nieakceptowaniu jako zabezpieczenia następujących aktywów rynkowych i nierynkowych, mimo spełniania przez nie kryteriów kwalifikujących:

instrumentów dłużnych przypadających do wykupu przed terminem zapadalności operacji polityki pieniężnej, w której wykorzystane są jako aktywa zabezpieczające (22),

instrumentów dłużnych o strumieniu dochodu (np. płatność z tytułu kuponu) przypadającym w okresie przed terminem zapadalności operacji polityki pieniężnej, w której wykorzystane są jako aktywa zabezpieczające.

Wszystkie kwalifikowane aktywa rynkowe i nierynkowe muszą nadawać się do wykorzystania w operacjach transgranicznych w całej strefie euro. Oznacza to, że każdy kontrahent Eurosystemu musi być w stanie wykorzystać aktywa kwalifikowane albo za pośrednictwem powiązań z krajowym systemem SSS (w przypadku aktywów rynkowych), albo poprzez inne dopuszczalne uzgodnienia, do zabezpieczenia kredytu z krajowego banku centralnego państwa członkowskiego, w którym kontrahent ten jest ustanowiony (patrz punkt 6.6).

Tabela 4 Aktywa kwalifikowane wykorzystywane w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu

Kryteria kwalifikujące Aktywa rynkowe (1) Aktywa nierynkowe (2)

Rodzaj aktywów

Certyfikaty dłużne EBC Inne rynkowe instrumenty dłużne (3)

Należności kredytowe

Instrumenty dłużne zabezpieczone detalicznymi kredytami hipotecznymi (RMBD)

(22) Jeżeli krajowe banki centralne zezwolą na wykorzystanie instrumentów o terminie zapadalności krótszym niż termin zapadalności operacji polityki pieniężnej, dla których służą jako aktywa zabezpieczające, od kontrahentów żądać się będzie zastąpienia takich aktywów w terminie ich zapadalności lub z wyprzedzeniem.

13.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Aktywa rynkowe (1) Aktywa nierynkowe (2)

L 352/41

Kryteria kwalifikujące

Standard jakości kredytowej

Aktywa muszą spełniać wysokie standardy jakości kredytowej oceniane zgodnie z ramowymi zasadami oceny kredytowej ECAF dla aktywów rynkowych (3).

Dłużnik/gwarant musi spełniać wysokie standardy jakości kredytowej. Jakość kredytowa jest oceniana zgodnie z ramowymi zasadami oceny kredytowej ECAF dla należności kredytowych.

Aktywa muszą spełniać wysokie standardy jakości kredytowej, oceniane zgodnie z ramowymi zasadami oceny kredytowej ECAF dla RMBD.

Miejsce emisji

EOG (3)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Procedury rozliczenia/obsługi

Miejsce rozliczenia: strefa euro Instrumenty muszą być zdeponowane centralnie w postaci zapisu księgowego w bankach centralnych lub systemie SSS spełniającym minimalne standardy EBC

Procedury Eurosystemu

Procedury Eurosystemu

Rodzaj emitenta/dłużnika/ gwaranta

Banki centralne Sektor publiczny Sektor prywatny Instytucje międzynarodowe i ponadnarodowe

Sektor publiczny Przedsiębiorstwa Instytucje międzynarodowe i ponadnarodowe

Instytucje kredytowe

Miejsce ustanowienia emitenta/dłużnika/ gwaranta

Emitent (3): kraje EOG lub G-10 spoza EOG Gwarant (3): EOG

Strefa euro

Strefa euro

Akceptowane rynki

Rynki regulowane Rynki nieregulowane akceptowane przez EBC

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Waluta

Euro

Euro

Euro

Minimalna wielkość

Nie dotyczy

Minimalny próg wielkości w momencie składania należności kredytowej: Od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2011 r.: — dla celów krajowych: wg decyzji KBC; — dla celów transgranicznych: wspólny próg 500 000 EUR (4): Od 1 stycznia 2012 r.: wspólny próg minimalny 500 000 EUR w całej strefie euro.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.