Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 40

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 40

Strona 40 z 74

Środki kontroli ryzyka stosuje się do aktywów zabezpieczających wykorzystywanych w operacjach kredytowych Eurosystemu w celu zabezpieczenia Eurosystemu przed ryzykiem strat finansowych, na wypadek, gdyby aktywa zabezpieczające musiały zostać zrealizowane z powodu niewykonania zobowiązania przez kontrahenta. Środki kontroli ryzyka będące w dyspozycji Eurosystemu przedstawione są w ramce 7.

Eurosystem stosuje określone środki kontroli ryzyka zależnie od rodzaju aktywów zabezpieczających oferowanych przez kontrahenta. Właściwe środki kontroli ryzyka dla aktywów rynkowych i nierynkowych określa EBC. Środki kontroli ryzyka w całej strefie euro są zasadniczo zharmonizowane (41) i powinny gwarantować, że żaden rodzaj aktywów kwalifikowanych nie będzie dyskryminowany. RAMKA 7 Środki kontroli ryzyka Eurosystem stosuje obecnie następujące środki kontroli ryzyka: — Redukcje wartości w wycenie Eurosystem stosuje redukcje wartości w wycenie aktywów zabezpieczających. Oznacza to, że wartość aktywów zabezpieczających oblicza się jako wartość rynkową aktywów pomniejszoną o pewien procent (redukcję wartości). — Zmienne depozyty zabezpieczające (według wyceny rynkowej) Eurosystem wymaga utrzymywania skorygowanej wartości rynkowej aktywów zabezpieczających wykorzystywanych w zasilających w płynność transakcjach odwracalnych. Oznacza to, że jeżeli mierzona regularnie wartość aktywów zabezpieczających spada poniżej pewnego poziomu, krajowy bank centralny zażąda od kontrahenta dostarczenia dodatkowych aktywów lub środków pieniężnych (jest to wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego). Podobnie, jeżeli wartość zabezpieczających aktywów po aktualizacji ich wyceny przekracza pewien poziom, kontrahent może odebrać nadwyżkę aktywów lub środków pieniężnych (obliczenia dotyczące wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego są przedstawione w ramce 8). Poniższe środki kontroli ryzyka nie są obecnie stosowane w Eurosystemie: — Depozyty początkowe Eurosystem może stosować depozyty początkowe w swoich zapewniających płynność transakcjach odwracalnych. Oznacza to, że kontrahenci muszą przedstawić aktywa zabezpieczające o wartości co najmniej równej płynności zapewnianej przez Eurosystem powiększonej o wartość depozytu początkowego. — Limity w stosunku do emitentów/dłużników lub gwarantów Eurosystem może stosować limity ryzyka w stosunku do emitentów/dłużników lub gwarantów. — Dodatkowe gwarancje W celu zaakceptowania pewnych aktywów Eurosystem może żądać dodatkowych gwarancji od podmiotów posiadających dobrą sytuację finansową. — Wyłączenie Eurosystem może wyłączyć pewne aktywa z wykorzystania w operacjach polityki pieniężnej.

(41) Z powodu różnic operacyjnych w poszczególnych państwach członkowskich mogą wystąpić pewne różnice co do obowiązujących środków kontroli ryzyka. Dla przykładu, w przypadku procedur dostarczania aktywów zabezpieczających przez kontrahentów do krajowych banków centralnych (w formie puli zabezpieczeń złożonej jako zastaw w krajowym banku centralnym lub jako umowy z przyrzeczeniem odkupu opartej na konkretnych aktywach określonych dla każdej transakcji) mogą wystąpić niewielkie różnice w odniesieniu do terminu wyceny i innych cech operacyjnych zasad kontroli ryzyka. Ponadto w przypadku aktywów nierynkowych mogą występować różnice co do precyzji wyceny, czego odbiciem są ogólne poziomy redukcji wartości w wycenie (patrz punkt 6.4.3).

L 352/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2006

6.4.2. Środki kontroli ryzyka dla aktywów rynkowych Zasady kontroli ryzyka dla aktywów rynkowych obejmują następujące główne elementy: — Kwalifikowane aktywa rynkowe są przypisane do jednej z czterech kategorii płynności, w oparciu o klasyfikację emitenta oraz rodzaj aktywów. Klasyfikację do poszczególnych kategorii przedstawia tabela 6. Tabela 6 Kategorie płynności dla aktywów rynkowych (1)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.