Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 42

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 42

Strona 42 z 74

13.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tabela 7 Poziom redukcji wartości w wycenie stosowanej do kwalifikowanych aktywów rynkowych dla instrumentów stałokuponowych i zerokuponowych

(%) Kategorie płynności okres zapadalności (lata) Kategoria I kupon stały kupon zerowy Kategoria II kupon stały kupon zerowy Kategoria III kupon stały kupon zerowy Kategoria IV kupon stały kupon zerowy

L 352/51

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

0,5 1,5 2,5 3 4 5,5

0,5 1,5 3 3,5 4,5 8,5

1 2,5 3,5 4,5 5,5 7,5

1 2,5 4 5 6,5 12

1,5 3 4,5 5,5 6,5 9

1,5 3 5 6 8 15

2 3,5 5,5 6,5 8 12

2 3,5 6 7 10 18

Aktywa podlegają codziennej wycenie. Codziennie krajowe banki centralne obliczają wymaganą wartość aktywów zabezpieczających, uwzględniając zmiany w wielkości kwoty pozostających do spłaty kredytów, zasady wyceny przedstawione w punkcie 6.5 oraz wymagane redukcje wartości w wycenie.

Jeżeli po wycenie aktywa zabezpieczające nie spełniają wymagań skalkulowanych na ten dzień wystosowuje się wezwanie do odpowiedniego uzupełnienia depozytu. W celu zmniejszenia częstotliwości takich wezwań krajowe banki centralne mogą stosować tzw. punkt aktywacji. W takim przypadku punkt aktywacji wynosi 0,5 % dostarczonej kwoty płynności. W zależności od jurysdykcji krajowe banki centralne mogą wymagać, aby wezwania do uzupełnienia depozytów początkowych były wykonywane poprzez dostarczenie dodatkowych aktywów lub wpłatę środków pieniężnych. Oznacza to, że jeżeli wartość rynkowa aktywów zabezpieczających spada poniżej dolnego punktu aktywacji, kontrahenci muszą dostarczyć dodatkowe aktywa (lub środki pieniężne). Analogicznie, jeśli wartość rynkowa aktywów zabezpieczających po aktualizacji wyceny przekracza górny punkt aktywacji, krajowy bank centralny zwraca kontrahentowi nadwyżkę aktywów (lub środków pieniężnych) (patrz ramka 8),

Tabela 8 Poziom redukcji wartości w wycenie stosowanej do kwalifikowanych rynkowych instrumentów dłużnych o odwrotnej zmiennej stopie procentowej

(%) Pozostały okres zapadalności (lata) Kupon o odwrotnej zmiennej stopie

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

2 7 10 12 17 25

W systemach typu pooling kontrahenci mogą codziennie zamieniać aktywa zabezpieczające.

W systemach typu earmarking krajowe banki centralne mogą zezwolić na zamianę aktywów zabezpieczających.

EBC może w dowolnym momencie podjąć decyzję o usunięciu określonych instrumentów dłużnych z publikowanego wykazu kwalifikowanych aktywów rynkowych (44).

(44) Jeżeli w momencie wykreślenia z wykazu kwalifikowanych aktywów rynkowych dany instrument dłużny jest wykorzystywany w operacjach kredytowych Eurosystemu, będzie musiał być niezwłocznie wycofany.

L 352/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

RAMKA 8 Kalkulacja wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego

13.12.2006

Całkowitą wielkość kwalifikowanych aktywów J (dla j = 1 do J; wartość Cj,t w czasie t), jaką kontrahent musi dostarczyć na zabezpieczenie zestawu operacji zasilających w płynność I (dla i = 1 do I; kwota Li,t, w czasie t) ustala się według następującego wzoru:

I i=1 J

∑Li,t ≤ ∑(1–hj)Cj,t

j=1

(1)

gdzie: hj redukcja wartości w wycenie w stosunku do aktywów kwalifikowanych j. Jeśli τ jest okresem między aktualizacjami wyceny, podstawa wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w czasie t + τ wynosi:

I i=1 J

Mt+τ = ∑Li,t+τ–∑(1–hj)Ci,t+τ

j=1

(2)

W zależności od cech operacyjnych systemów zarządzania zabezpieczeniami krajowych banków centralnych, w kalkulacji podstawy wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego krajowe banki centralne mogą również uwzględnić odsetki narosłe od dostarczonej płynności w nierozliczonych operacjach. Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego realizuje się wyłącznie wówczas, gdy podstawa wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego przekracza pewien poziom punktu aktywacji. Niech k = 0,5 % oznacza punkt aktywacji. W systemie typu earmarking I = 1), wezwanie do uzupełnienia depozytu realizuje sie, kiedy:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.