Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 43

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 43

Strona 43 z 74

Mt+τ > k∙Li,t+τ nego);

(kontrahent wpłaca uzupełnienie depozytu zabezpieczającego do krajowego banku central-

Mt+τ < –k∙Li,t+τ (krajowy bank centralny wypłaca kontrahentowi nadwyżkę depozytu zabezpieczającego).

W systemie typu pooling kontrahent musi wnieść do puli dodatkowe aktywa, gdy:

I

Mt+τ>k∙∑ Li,t+τ

i=1

W przeciwnym przypadku wielkość kredytu śróddziennego dostępną dla kontrahenta w systemie typu pooling można wyrazić następująco:

I

IDC = –Mt+τ + k∙∑Li,t+τ (jeśli jest to wartość dodatnia)

i=1

Zarówno w systemie typu earmarking, jak i w systemie typu pooling wezwania do uzupełnienia depozytów zapewniają, że stosunek przedstawiony w punkcie (1) powyżej zostaje przywrócony.

6.4.3. Środki kontroli ryzyka dla aktywów nierynkowych Należności kredytowe Zasady kontroli ryzyka dla kwalifikowanych należności kredytowych obejmują następujące główne elementy: — Poszczególne należności kredytowe podlegają określonym redukcjom wartości w wycenie. Wielkość redukcji zależy od pozostałego terminu zapadalności, rodzaju oprocentowania (stałe lub zmienne) oraz metod wyceny stosowanych przez krajowy bank centralny (patrz punkt 6.5), jak pokazano w tabeli 9. Redukcja wartości w wycenie należności kredytowych o oprocentowaniu zmiennym wynosi 7 %, niezależnie od metod wyceny stosowanych przez krajowy bank centralny. Oprocentowanie jest uznawane za zmienne, jeśli jest powiązane z referencyjną stopą procentową i jeśli jego aktualizacja odbywa się co najmniej raz na rok. Jeżeli aktualizacja odbywa się rzadziej niż raz na rok, oprocentowanie uznaje się za stałe, a jako okres zapadalności dla celów redukcji wartości przyjmuje się pozostały okres zapadalności należności kredytowej. Środki kontroli ryzyka stosowane do należności kredytowych z więcej niż jednym rodzajem oprocentowania zależą wyłącznie od rodzaju oprocentowania obowiązującego w pozostałym okresie zapadalności instrumentu. Jeśli w pozostałym okresie zapadalności należności kredytowej będzie obowiązywać więcej niż jeden rodzaj oprocentowania, traktuje się je jako płatności oprocentowanie stałe, a jako okres zapadalności dla celów redukcji wartości przyjmuje się pozostały okres zapadalności należności kredytowej.

13.12.2006

PL —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Krajowe banki centralne stosują ten sam punkt aktywacji (jeżeli ma zastosowanie) do realizacji wezwań do uzupełnienia depozytów zabezpieczających dla aktywów rynkowych i nierynkowych.

L 352/53

Nierynkowe instrumenty dłuŻne zabezpieczone detalicznymi kredytami hipotecznymi Nierynkowe instrumenty dłużne zabezpieczone detalicznymi kredytami hipotecznymi podlegają redukcji wartości w wycenie w wysokości 20 %.

Tabela 9 Poziomy redukcji w wycenie stosowane do należności kredytowych o oprocentowaniu stałym

(%) Oprocentowanie stałe i wycena na podstawie ceny teoretycznej przypisanej przez krajowy bank centralny Oprocentowanie stałe i wycena zgodnie z niespłaconą kwotą przypisaną przez krajowy bank centralny

Pozostały okres zapadalności (w latach)

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

7 9 11 12 13 17

9 15 20 24 29 41

6.5.

Zasady wyceny aktywów zabezpieczających Określając wartość aktywów zabezpieczających wykorzystanych w transakcjach odwracalnych Eurosystem stosuje następujące zasady: Aktywa rynkowe — Dla każdej pozycji rynkowych aktywów kwalifikowanych Eurosystem określa najbardziej reprezentatywne źródło ceny stosowanej przy obliczaniu wartości rynkowej. Wartość aktywów rynkowych oblicza się na podstawie najbardziej reprezentatywnej ceny w dniu roboczym poprzedzającym datę wyceny, Jeżeli podawana jest więcej niż jedna cena, stosuje się najniższą z tych cen (zazwyczaj cenę bid), Przy braku ceny reprezentatywnej dla konkretnych aktywów w dniu roboczym poprzedzającym datę wyceny, stosuje się ostatnią cenę giełdową.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 43 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.