Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 49

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 49

Strona 49 z 74

EBC ustala zerową stopę rezerw w stosunku do następujących kategorii pasywów: „depozyty o ustalonym terminie zapadalności powyżej dwóch lat”, „depozyty zwrotne za wypowiedzeniem powyżej dwóch lat”, „umowy z przyrzeczeniem odkupu typu repo” i „dłużne papiery wartościowe o ustalonym terminie zapadalności powyżej dwóch lat” (patrz ramka 9). EBC może w dowolnym momencie zmienić stopę rezerw. Zmiany stóp rezerw są ogłaszane przez EBC z wyprzedzeniem, przed pierwszym okresem utrzymywania rezerwy, w którym zmiana będzie obowiązywać.

Obliczanie poziomu rezerwy obowiązkowej

Wymagany poziom rezerwy obowiązkowej dla poszczególnych instytucji oblicza się stosując odpowiednie stopy rezerw do kwalifikowanych pasywów.

(4) (5) (6) Wykazy są dostępne publicznie w serwisie internetowym EBC (www.ebc.int). Ramy sprawozdawcze dla statystyki pieniężnej i bankowej EBC przedstawiono w załączniku 4. Patrz rozporządzenie nr EBC/2003/9. Dalsze informacje na temat współczynnika standardowego wyłączenia można znaleźć w serwisie internetowym EBC (www.ebc.int) oraz na stronach internetowych Eurosystemu (patrz załącznik 5).

13.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/59

Każda instytucja odlicza zryczałtowaną kwotę 100 000 EUR od wymaganego poziomu rezerwy obowiązkowej w każdym państwie członkowskim, w którym posiada placówkę. Przyznanie takiego odpisu pozostaje bez uszczerbku dla prawnych zobowiązań instytucji podlegających systemowi rezerwy obowiązkowej Eurosystemu (7). Poziom rezerwy obowiązkowej dla każdego okresu utrzymywania rezerwy zaokrągla się do najbliższego całkowitego euro.

RAMKA 9 Podstawa naliczania i stopa rezerwy A. Pasywa objęte podstawą rezerwy, do których stosuje się dodatnią stopę rezerwy Depozyty (1) — — — — Depozyty typu overnight Depozyty o ustalonym terminie zapadalności do dwóch lat Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem do dwóch lat Dłużne papiery wartościowe o ustalonym terminie zapadalności do dwóch lat

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

B. Pasywa objęte podstawą naliczania rezerwy, do których stosuje się zerową stopę rezerwy Depozyty (1) — — — — Depozyty o ustalonym terminie zapadalności powyżej dwóch lat Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem powyżej dwóch lat Umowy z przyrzeczeniem odkupu (repo) Dłużne papiery wartościowe o ustalonym terminie zapadalności powyżej dwóch lat

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

C. Pasywa wyłączone z podstawy naliczania rezerwy — — Zobowiązania wobec innych instytucji podlegających systemowi rezerwy obowiązkowej Eurosystemu Zobowiązania wobec EBC i krajowych banków centralnych

(1) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 2181/2004 (EBC/2004/21) z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające Rozporządzenie nr 2423/2001 (EBC/2001/13) dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych oraz Rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (Dz. U. L 371 z 18 grudnia 2004 r., str. 42) jednoznacznie nakłada wymóg wykazywania zobowiązań z tytułu depozytów w wartości nominalnej. Wartość nominalna oznacza wysokość kapitału, który dłużnik zgodnie z warunkami umowy ma obowiązek zwrócić wierzycielowi. Zmiana ta stała się konieczna, ponieważ Dyrektywa Rady nr 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych (dz. U. L 372 z 31 grudnia 1986 r., str. 1) została znowelizowana w taki sposób, że dopuszcza wycenę pewnych instrumentów finansowych w wartości godziwej.

7.4.

Utrzymywanie rezerw Okres utrzymywania rezerwy EBC publikuje kalendarz okresów utrzymywania rezerwy na co najmniej trzy miesiące przed początkiem danego roku (8). Okres utrzymywania rezerwy zaczyna się w dniu rozliczenia pierwszej podstawowej operacji refinansującej po posiedzeniu Rady Prezesów, podczas którego formułowana jest miesięczna ocena nastawienia w polityce pieniężnej na następny okres. W szczególnych okolicznościach opublikowany kalendarz może ulec zmianom, m.in. ze względu na zmiany w harmonogramie posiedzeń Rady Prezesów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 49 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.