Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 52

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 52

Strona 52 z 74

Jeżeli instytucja nie spełnia innych obowiązków przewidzianych w rozporządzeniach i decyzjach EBC dotyczących systemu rezerwy obowiązkowej Eurosystemu (np. jeżeli nie przekazuje terminowo odpowiednich danych lub dane te są nieprawidłowe), EBC ma prawo nałożyć sankcje zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącym uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji i rozporządzeniem EBC (WE) nr 2157/1999 z dnia 23 września 1999 r. w sprawie uprawnień EBC do nakładania sankcji (EBC/1999/4) (10). Zarząd EBC może określić i opublikować kryteria, zgodnie z którymi będzie stosować sankcje przewidziane w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2531/98 (11). Ponadto w przypadku poważnego naruszenia wymagań dotyczących rezerwy obowiązkowej Eurosystem może zawiesić udział kontrahentów w operacjach otwartego rynku.

(10) Dz.U. L 264 z 12 października 1999 r., str. 21. (11) Kryteria te zostały przedstawione w informacji zatytułowanej „Notice of the European Central Bank on the imposition of sanctions for breaches of the obligation to hold minimum reserves” („Informacja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie nakładania sankcji za naruszenie obowiązku utrzymywania rezerw obowiązkowych”), Dz.U. C 39 z dnia 11 lutego 2000 r., str. 3.

L 352/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2006

ZAŁĄCZNIK 1 PRZYKŁADY OPERACJI I PROCEDUR POLITYKI PIENIĘŻNEJ

WYKAZ PRZYKŁADÓW Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3 Przykład 4 Przykład 5 Przykład 6 Zapewniająca płynność transakcja odwracalna w drodze przetargu kwotowego Zapewniająca płynność transakcja odwracalna w drodze przetargu procentowego Emisja certyfikatów dłużnych EBC w drodze przetargu procentowego Absorbujący płynność swap walutowy w drodze przetargu procentowego Zapewniający płynność swap walutowy w drodze przetargu procentowego Środki kontroli ryzyka 62 63 64 65 66 67

PRZYKŁAD 1 Zapewniająca płynność transakcja odwracalna w drodze przetargu kwotowego

EBC podejmuje decyzję o zasileniu rynku w płynność za pomocą transakcji odwracalnej przeprowadzonej w drodze przetargu kwotowego. Trzech kontrahentów składa następujące oferty:

Oferta kupna (mln EUR)

Kontrahent

Bank 1 Bank 2 Bank 3 Razem

30 40 70 140

EBC podejmuje decyzję o przydzieleniu ogółem 105 mln EUR. Procentowy współczynnik przydziału wynosi:

105

(30 + 40 + 70)

Kwoty przydzielone kontrahentom wynoszą:

= 75 %

Kontrahent

Oferta kupna (mln EUR)

Przydział (w mln euro)

Bank 1 Bank 2 Bank 3 Razem

30 40 70 140

22,5 30,0 52,5 105,0

13.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/63

PRZYKŁAD 2 Zapewniająca płynność transakcja odwracalna w drodze przetargu procentowego EBC podejmuje decyzję o zasileniu rynku w płynność za pomocą transakcji odwracalnej przeprowadzonej w drodze przetargu procentowego. Trzech kontrahentów składa następujące oferty:

Kwota (mln EUR) Stopa procentowa (%) Bank 1 Bank 2 Bank 3 Oferty ogółem Oferty narastająco

3,15 3,10 3,09 3,08 3,07 3,06 3,05 3,04 3,03 Razem 5 5 10 5 5 30 45 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 10 15 15 5 10 70

0 10 10 10 20 30 35 15 15 145

0 10 20 30 50 80 115 130 145

EBC podejmuje decyzję o przydzieleniu 94 milionów EUR, ustalając krańcową stopę procentową w wysokości 3,05 %. Wszystkie oferty powyżej 3,05 % (dla łącznej kwoty 80 milionów EUR) są przyjęte w całości. Przy 3,05 % procentowy współczynnik przydziału wynosi:

94 – 80 35

= 40 %

Przydział dla banku 1 przy krańcowej stopie procentowej wynosi na przykład: 0,4 x 10 = 4 Całkowita kwota przydzielona bankowi 1 wynosi: 5 + 5 + 4 = 14 Wyniki przydziału można podsumować następująco:

Kwota (mln EUR) Kontrahenci Bank 1 Bank 2 Bank 3 Razem

Oferty ogółem Kwota przydzielona ogółem

30,0 14,0

45,0 34,0

70,0 46,0

145 94

Jeżeli przydział odbywa się w systemie aukcji o jednej stopie (holenderskiej), oprocentowanie kwot przydzielonych kontrahentom wynosi 3,05 %. Jeżeli przydział odbywa się w systemie aukcji o różnych stopach (amerykańskiej), nie stosuje się stałego oprocentowania kwot przydzielonych kontrahentom; na przykład bank 1 uzyskuje 5 mln EUR po stopie 3,07 %, 5 mln EUR po stopie 3,06 % oraz 4 mln EUR po stopie 3,05 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 52 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.