Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 60

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 60

Strona 60 z 74

Dzień roboczy KBC: każdy dzień, w którym krajowy bank centralny danego państwa członkowskiego jest czynny, by prowadzić operacje polityki pieniężnej Eurosystemu. W niektórych państwach członkowskich oddziały krajowego banku centralnego mogą być nieczynne w dniu roboczym KBC ze względu na lokalne lub regionalne święta. W takich przypadkach odpowiedni krajowy bank centralny jest zobowiązany informować z wyprzedzeniem kontrahentów o ustaleniach poczynionych w związku z transakcjami dotyczącymi tych oddziałów. Earmarking: patrz system zabezpieczeń typu earmarking. ECAF: patrz ramowe zasady oceny kredytowej w Eurosystemie. ECAI: patrz zewnętrzna instytucja kontroli jakości kredytowej. Emitent (wystawca): podmiot, który jest zobowiązany z tytułu papieru wartościowego lub innego instrumentu finansowego.

13.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/73

EOG (Europejski Obszar Gospodarczy): państwa członkowskie UE oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia. Europejski System Banków Centralnych (ESBC): termin oznaczający Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne państw członkowskich UE. Należy zaznaczyć, że krajowe banki centralne państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty zgodnie z Traktatem zachowują swoje uprawnienia w zakresie polityki pieniężnej zgodnie z ustawodawstwem krajowym i w związku z tym nie uczestniczą we wspólnej polityce pieniężnej Eurosystemu. Eurosystem: termin oznaczający Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne państw członkowskich strefy euro. Organami decyzyjnymi Eurosystemu są Rada Prezesów i Zarząd EBC. Górny limit oferty: najwyższa dopuszczalna kwota oferty składanej przez pojedynczego kontrahenta w przetargu. Wyznaczenie przez Eurosystem górnego limitu oferty ma zapobiec składaniu przez pojedynczych kontrahentów ofert na nieproporcjonalnie wysokie kwoty. ICAS: patrz wewnętrzny system oceny jakości kredytowej. Instrument o oprocentowaniu stałym: instrument finansowy ze stałym kuponem obowiązującym przez cały okres trwania instrumentu. Instrument o oprocentowaniu zmiennym: instrument finansowy z kuponem okresowo regulowanym w stosunku do wskaźnika referencyjnego w celu uwzględnienia zmian średnio- i krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych. Kupon instrumentu o oprocentowaniu zmiennym może być ustalony z góry (pre-fixed) lub później (post-fixed). Instrument odwrotnej zmiennej stopy procentowej: pochodny instrument finansowy, w przypadku którego stopa procentowa płacona posiadaczowi zmienia się odwrotnie do zmian określonej stopy referencyjnej. Instytucja kredytowa: w tym dokumencie odnosi się do instytucji określonej w definicji zawartej w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe. Instytucją kredytową jest zatem: (i) przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub innych środków podlegających zwrotowi od ludności oraz na udzielaniu kredytów na swój własny rachunek; (ii) przedsiębiorstwo lub osoba prawna inna niż wymienione w punkcie (i), która emituje środki płatnicze w formie pieniądza elektronicznego. IRB: patrz system ratingów wewnętrznych. Klasa zapadalności: klasa aktywów, których pozostały okres zapadalności mieści się w pewnym przedziale, np. od trzech do pięciu lat. Koniec dnia: okres w ciągu dnia roboczego (po zamknięciu systemu TARGET), w którym następuje finalizacja płatności przyjętych do realizacji w systemie TARGET na dany dzień. Kontrahent: druga strona transakcji finansowej (np. każdej transakcji z bankiem centralnym). Konwencja liczenia dni: wzór regulujący liczbę dni uwzględnianych w obliczaniu stopy procentowej od kredytu. Eurosystem stosuje w operacjach polityki pieniężnej wzór obliczania dni faktycznych/360. Krajowy bank centralny (KBC): w niniejszym dokumencie oznacza bank centralny państwa członkowskiego UE, które wprowadziło wspólną walutę zgodnie z Traktatem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 60 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.