Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 70

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 70

Strona 70 z 74

L 352/82

Tabela 1 Dane wykazywane z częstotliwością miesięczną (stany) Pozycje w cienkich ramkach są wykazywane jedynie przez instytucje kredytowe podlegające obowiązkowi utrzymywania rezerwy obowiązkowej

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.12.2006

13.12.2006

Tabela 1 Dane wykazywane z częstotliwością miesięczną (stany) (ciąg dalszy)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/83

L 352/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2006

Ponadto, w zależności od krajowych systemów gromadzenia danych oraz bez uszczerbku dla pełnej zgodności z definicjami i zasadami klasyfikacji bilansu MIF określonymi w rozporządzeniu EBC/2001/13, instytucje kredytowe podlegające wymogom dotyczącym rezerwy obowiązkowej mogą też przekazywać dane konieczne do ustalenia podstawy naliczania rezerwy (z wyjątkiem danych dotyczących instrumentów zbywalnych) zgodnie z tabelą 1a, pod warunkiem, że nie wpływa to na pozycje oznaczone tłustym drukiem w tabeli 1. Przepisy szczególne i przejściowe oraz przepisy dotyczące łączenia instytucji kredytowych w odniesieniu do stosowania systemu rezerwy obowiązkowej zawiera załącznik II do rozporządzenia EBC/2001/13. Załącznik II do rozporządzenia EBC/2001/13 obejmuje w szczególności schemat sprawozdawczości dla instytucji kredytowych znajdujących się w ogonie rozkładu statystycznego. Instytucje te muszą jako minimum przedstawiać dane kwartalne niezbędne do obliczenia podstawy naliczania rezerwy zgodnie z tabelą 1a. Instytucje te zapewniają, że dane przekazywane zgodnie z tabelą 1a są w pełni zgodne z definicjami i zasadami klasyfikacji stosowanymi w tabeli 1. Dane służące do ustalenia podstawy naliczania rezerwy przez takie instytucje za trzy okresy utrzymywania rezerwy są oparte na danych na koniec kwartału gromadzonych przez krajowe banki centralne. Tabela 1a Uproszczone dane przekazywane na potrzeby rezerwy obowiązkowej Podstawa naliczania rezerwy obliczona jako suma następujących kolumn w tabeli 1 (Pasywa): (a)-(b)+(c)+(d)+(e)+(j)-(k)+(l)+(m)+(n)+(s) ZOBOWIĄZANIA DEPOZYTOWE(euro i waluty obce łącznie) 9. DEPOZYTY OGÓŁEM 9.1 e + 9.1 x 9.2 e + 9.2 x 9.3 e + 9.3 x 9.4 e + 9.4 x w tym: 9.2 e + 9.2 x z uzgodnionym terminem zapadalności powyżej dwóch lat w tym: 9.3 e + 9.3 x zwrotne za wypowiedzeniem powyżej dwóch lat w tym: 9.4 e + 9.4x umowy z przyrzeczeniem odkupu Pozycje nieuregulowane, kolumna (t) w tabeli 1 (Pasywa) INSTRUMENTY ZBYWALNE (euro i waluty obce łącznie) 11 WYEMITOWANE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE 11 e + 11 x z uzgodnionym terminem zapadalności do dwóch lat 11 WYEMITOWANE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE 11 e + 11 x z uzgodnionym terminem zapadalności powyżej dwóch lat

Sprawozdawczość nieobowiązkowa

Załącznik ten zawiera również przepisy dotyczące sprawozdawczości skonsolidowanej. Z chwilą uzyskania stosownego zezwolenia Europejskiego Banku Centralnego, instytucje kredytowe zobowiązane do utrzymywania rezerwy obowiązkowej mogą składać skonsolidowane sprawozdania statystyczne dla grupy instytucji kredytowych zobowiązanych do utrzymywania rezerwy obowiązkowej w granicach terytorium jednego państwa, pod warunkiem, że wszystkie instytucje w ramach danej grupy zrezygnowały z pomniejszania rezerwy obowiązkowej. Z pomniejszenia rezerwy obowiązkowej korzystać może jednak grupa jako całość. Wszystkie instytucje, których to dotyczy, są wymienione odrębnie w wykazie monetarnych instytucji finansowych prowadzonym przez EBC.

13.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/85

Ponadto załącznik ten zawiera przepisy mające zastosowanie w przypadku łączenia instytucji kredytowych. W załączniku terminy „połączenie”, „łączące się instytucje” i „instytucja przejmująca” posiadają znaczenie określone w rozporządzeniu EBC/2003/9. Poziom rezerwy obowiązkowej dla instytucji przejmującej na okres utrzymywania rezerwy, w którym następuje połączenie instytucji, jest obliczany i musi zostać utrzymany zgodnie z art. 13 tego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - Strona 70 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.