Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1

Strona 1 z 74
13.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2006/12) (2006/905/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 105 ust. 2 tiret pierwsze, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 w powiązaniu z art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 18 ust. 2 oraz art. 20 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Zasady, instrumenty, procedury oraz kryteria prowadzenia jednolitej polityki pieniężnej Eurosystemu

Załącznik I do wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. dotyczących instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1) zastępuje się załącznikiem do niniejszych wytycznych.

Osiągnięcie jednolitej polityki pieniężnej wymaga zdefiniowania instrumentów i procedur, jakie mają być wykorzystywane przez Eurosystem, składający się z krajowych banków centralnych (KBC) państw członkowskich, które przyjęły walutę euro (zwanych dalej „uczestniczącymi państwami członkowskimi”), oraz Europejskiego Banku Centralnego (EBC), a to w celu prowadzenia takiej polityki w jednolity sposób we wszystkich uczestniczących Państwach Członkowskich. EBC dysponuje odpowiednimi kompetencjami, aby wydawać niezbędne wytyczne wprowadzające jednolitą politykę pieniężną Eurosystemu, natomiast poszczególne KBC mają obowiązek działać w zgodzie z takimi wytycznymi. Niedawne zmiany w zakresie definicji i wprowadzania jednolitej polityki pieniężnej Eurosystemu, w szczególności wprowadzenie aktywów nierynkowych w ramach wspólnej listy aktywów kwalifikowalnych jako zabezpieczenie operacji kredytowych Eurosystemu, powinny zostać odzwierciedlone poprzez odpowiednią wymianę załącznika I do aktualnie obowiązujących wytycznych EBC dotyczących instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu,

Artykuł 2 Weryfikacja

KBC przesyłają EBC szczegółowe dane w zakresie dokumentacji oraz środków, za pomocą których zamierzają stosować się do niniejszych wytycznych, najpóźniej do dnia 20 września 2006 r.

(2)

Artykuł 3 Wejście w życie

(3)

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie dwa dni po ich przyjęciu. Artykuł 1 ma zastosowanie, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r.

(1) Dz.U. L 310 z 11.12.2000, str. 1. Wytyczne ostatnio zmienione wytycznymi EBC/2005/17 (Dz.U. L 30 z 2.2.2006, str. 26).

L 352/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4 Adresaci

13.12.2006

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 31 sierpnia 2006 r. W imieniu Rady Prezesów EBC Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET

Niniejsze wytyczne skierowane są do KBC uczestniczących państw członkowskich.

13.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/3

ZAŁĄCZNIK „Prowadzenie polityki pieniężnej w strefie euro – dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu

L 352/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2006

SPIS TREŚCI

Wstęp

8

ROZDZIAŁ 1 Ogólny zarys ram polityki pieniężnej 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.4. 1.5. 1.6. Europejski System Banków Centralnych Cele Eurosystemu Instrumenty polityki pieniężnej Eurosystemu Operacje otwartego rynku Operacje banku centralnego na koniec dnia Rezerwa obowiązkowa Kontrahenci Aktywa zabezpieczające Zmiany ram polityki pieniężnej 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11

ROZDZIAŁ 2 Uprawnieni kontrahenci 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Ogólne kryteria kwalifikujące Wybór kontrahentów do przetargów szybkich i operacji bilateralnych Sankcje w przypadku niewykonania zobowiązań przez kontrahenta Zawieszenie lub wyłączenie ze względu na wymogi ostrożności 12 12 12 13 14

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 352 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.