Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 354 POZ 39

Tytuł:

Decyzja komisji z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2006 r., 1 marca 2006 r., 1 kwietnia 2006 r., 1 maja 2006 r. i 1 czerwca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich

Data ogłoszenia:2006-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 354 POZ 39

14.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/39

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2006 r., 1 marca 2006 r., 1 kwietnia 2006 r., 1 maja 2006 r. i 1 czerwca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich (2006/922/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, określone rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2104/2005 (2), w szczególności art. 13 akapit drugi jego załącznika X, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

cego i właściwego kursu wymiany walut, wynoszą w niektórych krajach trzecich ponad 5 % od momentu ich ostatniego ustalenia lub zmiany,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Niniejszym zmienia się w sposób określony w załączniku współczynniki korygujące, stosowane od dnia 1 lutego 2006 r., 1 marca 2006 r., 1 kwietnia 2006 r., 1 maja 2006 r. i 1 czerwca 2006 r., którym podlegają wynagrodzenia urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, wypłacane w walucie krajów zatrudnienia. Kursy walutowe wykorzystane do wyliczenia tych wynagrodzeń są ustalane zgodnie z zasadami wykonania rozporządzenia finansowego i odpowiadają dacie określonej w akapicie pierwszym.

W rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 351/2006 (3) ustalono zgodnie z art. 13 akapit pierwszy załącznika X do regulaminu współczynniki korygujące, którym podlegają od dnia 1 lipca 2005 r. wynagrodzenia urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, wypłacane w walucie krajów zatrudnienia. Zgodnie z art. 13 akapit drugi załącznika X do regulaminu pracowniczego należy zmienić niektóre współczynniki korygujące stosowane od dnia 1 lutego 2006 r., 1 marca 2006 r., 1 kwietnia 2006 r., 1 maja 2006 r. i 1 czerwca 2006 r., ponieważ dane statystyczne, jakimi dysponuje Komisja, wykazują, że różnice w kosztach utrzymania, mierzone według współczynnika korygują-

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. (2) Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 7. (3) Dz.U. L 59 z 1.3.2006, str. 1.

L 354/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2006

ZAŁĄCZNIK

MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące luty 2006 r.

Angola Bangladesz Bośnia i Hercegowina Republika Zielonego Przylądka Kuba Gwinea Hongkong Izrael Kenia Liban Madagaskar Nikaragua Niger Nowa Kaledonia Uganda Filipiny Rosja Syria Wenezuela Zimbabwe

120,0 46,6 78,6 78,6 99,3 61,2 94,8 102,2 83,9 94,4 74,5 64,7 91,5 129,1 62,1 61,3 118,3 62,9 63,4 36,2

MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące marzec 2006 r.

Botswana Kamerun Salwador Laos Malawi Dominikana Tanzania Zimbabwe

69,9 108,0 87,7 74,0 76,1 74,6 62,5 44,4

14.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/41

MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące kwiecień 2006 r.

Arabia Saudyjska Egipt Gwinea Haiti Hongkong Mali Zimbabwe

94,1 55,1 64,4 105,5 101,9 93,8 48,7

MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące maj 2006 r.

Benin Jordania Mozambik Pakistan Demokratyczna Republika Konga Zambia

92,1 73,2 67,0 53,8 131,6 79,9

MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące czerwiec 2006 r.

Argentyna Botswana Chile Etiopia Izrael Nepal Uganda Peru Republika Środkowoafrykańska Tanzania Tajlandia Jemen

55,6 65,6 78,9 85,1 105,5 70,8 56,1 76,5 123,6 58,7 59,6 70,6

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 354 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L354 - 58 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Bułgarii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6570)

 • Dz. U. L354 - 56 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Rumunii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6569)

 • Dz. U. L354 - 54 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia flubendiamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6457) (1)

 • Dz. U. L354 - 52 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej w związku z przystąpieniem Bugarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6454) (1)

 • Dz. U. L354 - 50 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6441) (1)

 • Dz. U. L354 - 48 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/176/WE w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6437) (1)

 • Dz. U. L354 - 42 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2006–2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6433)

 • Dz. U. L354 - 37 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1838/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L354 - 35 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1837/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. znoszące zakaz połowów śledzia w strefie ICES IVc, VIId przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L354 - 33 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1836/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L354 - 31 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1835/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIIIc, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L354 - 29 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1834/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefach ICES VIII c, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L354 - 19 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1833/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między państwami członkowskimi (1)

 • Dz. U. L354 - 8 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1832/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L354 - 5 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do doramektyny (1)

 • Dz. U. L354 - 3 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1830/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L354 - 1 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1829/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.