Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 354 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2006–2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6433)

Data ogłoszenia:2006-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 354 POZ 42

Strona 1 z 4
L 354/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2006–2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6433)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)

(2006/923/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 23 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje: Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE wkład finansowy Wspólnoty może być przyznany państwom członkowskim na pokrycie wydatków związanych bezpośrednio z koniecznymi środkami, które zostały podjęte lub są planowane do celów zwalczania szkodliwych organizmów wprowadzanych z państw trzecich lub z innych obszarów do Wspólnoty, w celu ich zlikwidowania lub, jeśli to niemożliwe, ich powstrzymania. Decyzjami Komisji nr 2001/811/WE (2), 2002/889/WE (3), 2003/787/WE (4) oraz 2004/772/WE (5) wkład finansowy Wspólnoty został już przyznany Portugalii na działania mające na celu zwalczenie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), zwanego dalej „węgorkiem sosnowcem”, na lata 1999–2003, czyli na najdłuższy możliwy okres. Począwszy od 2003 r., Portugalia realizowała „średniookresowy plan zwalczania” mający na celu kontrolę rozprzestrzeniania się węgorka sosnowca i jego zwalczenie. Jednakże art. 23 ust. 6 dyrektywy 2000/29/WE ustanawia możliwość podjęcia dalszych działań, jeśli to konieczne, w celu zwalczenia węgorka sosnowca. W kwietniu 2006 r. Portugalia przedstawiła Stałemu Komitetowi ds. Zdrowia Roślin (zwanemu dalej „Komitetem”) przegląd wyników badań i kampanii zwalczania

(6)

węgorka sosnowca przeprowadzonej od dnia 1 listopada 2005 r. do dnia 1 kwietnia 2006 r. w wyznaczonym obszarze w Portugalii. Uzyskane wyniki wykazały, iż mimo podjęcia środków w poprzednich latach obszar występowania węgorka sosnowca znacznie się powiększył.

(5)

Komisja wraz z Komitetem ustaliły, że Portugalia ma wprowadzić zmiany w średniookresowym planie zwalczania, a także, że należy podjąć pilne działania, w tym zintensyfikować kampanię badawczą i ponownie określić obszar wyznaczony.

(1)

(2)

W maju 2006 r. Portugalia przedstawiła Komitetowi plan działań wraz ze środkami przewidzianymi dla przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się węgorka sosnowca (6). Środki te obejmowały ponowne określenie obszaru wyznaczonego, wycięcie wszystkich porażonych drzew z tego obszaru, dalsze monitorowanie i utworzenie obszaru buforowego wolnego od drzew będących wektorem węgorka sosnowca, tj. stworzenie pasa ochronnego, który ma zatrzymać rozprzestrzenianie się węgorka sosnowca do innych państw członkowskich, a także ochronić je przed poważnymi stratami w lasach sosnowych i możliwymi ograniczeniami w handlu z krajami trzecimi. Określa on w szczególności części terytorium, na których będą znajdować się „pasy ochronne”. Wersja ostateczna tego planu działań została przyjęta przez Komisję w lipcu 2006 r.

(7)

(3)

W lipcu 2006 r. Portugalia wprowadziła program dalszych działań zwalczania węgorka sosnowca i dokonała oszacowań budżetowych związanych z tym programem w celu otrzymania wkładu finansowego Wspólnoty. Różne części terytorium Portugalii, na których będą prowadzone działania, wyznaczające obszar geograficzny będący beneficjentem udziału finansowego Wspólnoty, określone są w wyżej wymienionym planie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 354 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L354 - 58 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Bułgarii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6570)

 • Dz. U. L354 - 56 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Rumunii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6569)

 • Dz. U. L354 - 54 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia flubendiamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6457) (1)

 • Dz. U. L354 - 52 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej w związku z przystąpieniem Bugarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6454) (1)

 • Dz. U. L354 - 50 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6441) (1)

 • Dz. U. L354 - 48 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/176/WE w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6437) (1)

 • Dz. U. L354 - 39 z 200614.12.2006

  Decyzja komisji z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2006 r., 1 marca 2006 r., 1 kwietnia 2006 r., 1 maja 2006 r. i 1 czerwca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich

 • Dz. U. L354 - 37 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1838/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L354 - 35 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1837/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. znoszące zakaz połowów śledzia w strefie ICES IVc, VIId przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L354 - 33 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1836/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L354 - 31 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1835/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIIIc, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L354 - 29 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1834/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefach ICES VIII c, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L354 - 19 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1833/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między państwami członkowskimi (1)

 • Dz. U. L354 - 8 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1832/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L354 - 5 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do doramektyny (1)

 • Dz. U. L354 - 3 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1830/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L354 - 1 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1829/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.