Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 354 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/176/WE w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6437) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 354 POZ 48

L 354/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/176/WE w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6437)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/924/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Hiszpania dostosowała nazwy i granice swoich regionów weterynaryjnych. Dostosowanie regionów w Hiszpanii dotyczy systemu ADNS określonego w decyzji 2005/176/WE. Nowe regiony powinny zatem zastąpić obecnie istniejące jednostki w systemie ADNS. W maju 2005 r. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) przyjęła na swoim Zgromadzeniu Ogólnym zmieniony rozdział dotyczący grypy ptaków, zgodnie z którym od dnia 1 stycznia 2006 r. obowiązkowe jest powiadamianie OIE o wystąpieniu zarówno wysoce zjadliwej grypy ptaków, jak i nisko zjadliwej grypy ptaków. Aby umożliwić odróżnienie w systemie ADNS zgłoszeń ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków od zgłoszeń ognisk nisko zjadliwej grypy ptaków, należy przyporządkować tym chorobom różne kody. Ponadto, aby umożliwić odróżnienie w systemie ADNS zgłoszeń ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa od zgłoszeń odnoszących się do drobiu domowego, należy przyporządkować tym osobnym przypadkom różne kody. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2005/176/WE. W celu ochrony poufności przekazywanych danych załączniki do niniejszej decyzji nie powinny być publikowane. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

(6)

uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 56,

Bułgarii

i

Rumunii,

uwzględniając dyrektywę Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 5,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2005/176/WE ustanawia skodyfikowaną formę i kody zgłaszania chorób zwierząt na mocy dyrektywy 82/894/EWG (2).

(8)

(2)

W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii należy dostosować decyzję 2005/176/WE.

(9)

(3)

Decyzja nr 1/2001 Wspólnego Komitetu WE–Wyspy Owcze z dnia 31 stycznia 2001 r. ustanawiającą zasady wdrażania Protokołu w sprawie zagadnień weterynaryjnych uzupełniającego Umowę między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (3), stanowi, że Wyspy Owcze wezmą udział w Systemie Zgłaszania Chorób Zwierzęcych (ADNS).

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ :

Artykuł 1

(4)

Wyspy Owcze przedłożyły Komisji listę regionów, którą będą stosowały w systemie ADNS. Regiony te należy zatem uwzględnić w decyzji 2005/176/WE.

W decyzji 2005/176/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) Załączniki IV, V i X/11 zastępuje się tekstem określonym w załączniku I do niniejszej decyzji. 2) Tekst załącznika II do niniejszej decyzji wprowadza się do załącznika X.

(1) Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 58. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją 2004/216/WE (Dz.U. L 67 z 5.3.2004, str. 27). (2) Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 40. (3) Dz.U. L 46 z 16.2.2001, str. 24. Decyzja zmieniona decyzją nr 2/2005 (Dz.U. L 8 z 13.1.2006, str. 46).

14.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/49

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. Wpis Bułgarii i Rumunii do załączników IV i X do decyzji 2005/176/WE obowiązuje pod warunkiem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii i w dniu jego wejścia w życie. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 354 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L354 - 58 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Bułgarii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6570)

 • Dz. U. L354 - 56 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Rumunii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6569)

 • Dz. U. L354 - 54 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia flubendiamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6457) (1)

 • Dz. U. L354 - 52 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej w związku z przystąpieniem Bugarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6454) (1)

 • Dz. U. L354 - 50 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6441) (1)

 • Dz. U. L354 - 42 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2006–2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6433)

 • Dz. U. L354 - 39 z 200614.12.2006

  Decyzja komisji z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2006 r., 1 marca 2006 r., 1 kwietnia 2006 r., 1 maja 2006 r. i 1 czerwca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich

 • Dz. U. L354 - 37 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1838/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L354 - 35 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1837/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. znoszące zakaz połowów śledzia w strefie ICES IVc, VIId przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L354 - 33 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1836/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L354 - 31 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1835/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIIIc, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L354 - 29 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1834/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefach ICES VIII c, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L354 - 19 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1833/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między państwami członkowskimi (1)

 • Dz. U. L354 - 8 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1832/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L354 - 5 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do doramektyny (1)

 • Dz. U. L354 - 3 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1830/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L354 - 1 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1829/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.