Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 354 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej w związku z przystąpieniem Bugarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6454) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 354 POZ 52

L 354/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej w związku z przystąpieniem Bugarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6454)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/926/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając akt przystąpienia w szczególności jego art. 56, Bułgarii i Rumunii,

(5)

granicznej. Usunięcia dokonano również za pomocą pakietu technicznych dostosowań prawnych koniecznych w wyniku rozszerzenia. Biuro Komisji ds. Żywności i Weterynarii Komisji przeprowadziło wizytację wszystkich zaproponowanych nowych lokalizacji w Bułgarii i Rumunii mogących pełnić rolę punktów kontroli na granicach z krajami trzecimi, rekomendując do zatwierdzenia przez Komisję te przejścia, które uznano za zadowalająco przygotowane. Dlatego też powinno się umieścić zarekomendowane punkty w wykazie punktów kontroli granicznej. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2001/881/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2001/881/WE z dnia 7 grudnia 2001 r. ustalająca wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniająca szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji (1) zawiera w załączniku wykaz punktów kontroli granicznej do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych żywych zwierząt i produktów zwierzęcych sprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich („wykaz punktów kontroli granicznej”). Przystąpienie Bułgarii i Rumunii z dniem 1 stycznia 2007 r. pociągnie za sobą znaczące przesunięcia i zmiany w zarysach granic między Wspólnotą a sąsiednimi państwami trzecimi. Z chwilą przystąpienia tych dwóch krajów granica Węgier przestanie być południowo-wschodnią granicą lądową Wspólnoty, a lądowy punkt kontroli granicznej z przejściem granicznym dla żywych zwierząt w Nagylak na granicy węgiersko-rumuńskiej przestanie pełnić swoją rolę. W związku z tym powinno się usunąć Nagylak z wykazu punktów kontroli granicznej. Usunięcia dokonano za pomocą pakietu technicznych dostosowań prawnych koniecznych w wyniku rozszerzenia. Dodatkowo granica grecko-bułgarska przestanie również pełnić funkcję granicy z krajem trzecim, a obecne lądowe punkty kontroli granicznej na tej granicy w miejscowościach Ormenion i Promochonas przestaną pełnić swoją rolę. W związku z tym powinno się usunąć Ormenion i Promochonas z wykazu punktów kontroli

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

W załączniku do decyzji 2001/881/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2

(3)

Niniejszą decyzję stosuje się z zastrzeżeniem oraz z dniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 44. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/414/WE (Dz.U. L 164 z 16.6.2006, str. 27).

14.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/53

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 2001/881/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) Pomiędzy pozycję dotyczącą Belgii a pozycję Republiki Czeskiej wprowadza się pozycję dotyczącą Bułgarii w brzmieniu: „Kraj: Bułgaria

1 2 3 4 5 6

Bregovo Burgas Gjushevo Kalotina Kapitan Andreevo Sofia Varna Zlatarevo

BG 00199 BG 00299 BG 00399 BG 00499 BG 00599 BG 00699 BG 00799 BG 00899

R P R R R A P R

HC (2), NHC HC, NHC HC (2), NHC HC (2), NHC HC, NHC HC (2), NHC (2) HC, NHC HC (2), NHC” U, E, O U, E, O E, O

2) Pomiędzy pozycję dotyczącą Portugalii a pozycję Słowenii wprowadza się pozycję dotyczącą Rumunii w brzmieniu: „Kraj: Rumunia

1 2 3 4 5 6

Albita

RO 40199

R

IC 1 IC 2 IC 3

HC (2) NHC-T(CH), NHC-NT U, E, O HC-NT (2), HC-T(CH) (2), NHC-NT (2) E, O HC (2), NHC-NT (2), NHC-T(CH) (2) HC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

Bukareszt Otopeni

RO 10199

A

IC 1 IC 2

Konstanca Pn. port Agigea – Konstanca Pd. Halmeu

RO 15199 RO 15299 RO 33199

P P R IC 1 IC 2

HC (2), NHC (2) U, E, O HC (2), NHC (2) HC (2), NHC (2)

Sculeni Lasi Seret (rum.: Siret) Stamora Moravita

RO 25199 RO 36199 RO 38199

R R R IC 1 IC 2

HC (2), NHC (2) U, E, O”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 354 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L354 - 58 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Bułgarii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6570)

 • Dz. U. L354 - 56 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Rumunii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6569)

 • Dz. U. L354 - 54 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia flubendiamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6457) (1)

 • Dz. U. L354 - 50 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6441) (1)

 • Dz. U. L354 - 48 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/176/WE w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6437) (1)

 • Dz. U. L354 - 42 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2006–2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6433)

 • Dz. U. L354 - 39 z 200614.12.2006

  Decyzja komisji z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2006 r., 1 marca 2006 r., 1 kwietnia 2006 r., 1 maja 2006 r. i 1 czerwca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich

 • Dz. U. L354 - 37 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1838/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L354 - 35 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1837/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. znoszące zakaz połowów śledzia w strefie ICES IVc, VIId przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L354 - 33 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1836/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L354 - 31 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1835/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIIIc, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L354 - 29 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1834/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefach ICES VIII c, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L354 - 19 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1833/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między państwami członkowskimi (1)

 • Dz. U. L354 - 8 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1832/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L354 - 5 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do doramektyny (1)

 • Dz. U. L354 - 3 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1830/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L354 - 1 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1829/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.