Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 354 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1832/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2006-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 354 POZ 8

Strona 1 z 10
L 354/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1832/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 41 i 21 w powiązaniu z jego załącznikiem V sekcja 3a, pkt 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

ciwych krajowych kwot izoglukozy dla Bułgarii i Rumunii na okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2007 r. w celu zapewnienia równowagi między produkcją i spożyciem we Wspólnocie w składzie na dzień 1 stycznia 2007 r. Te przejściowe kwoty izoglukozy powinny być obliczane na zasadzie pro rata temporis.

(4)

Zasady dotyczące ustaleń w zakresie produkcji i handlu na rynku cukru, wprowadzone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), na mocy Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii powinny mieć zastosowanie, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., z zastrzeżeniem wejścia w życie Aktu Przystąpienia w tym dniu. Jednakże w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007 ogół cukru buraczanego w Bułgarii i Rumunii będzie musiał zostać wyprodukowany zgodnie z ustaleniami krajowymi. Dlatego wymagane są środki przejściowe w celu zmiany ustaleń w zakresie produkcji i handlu, obowiązujących w Bułgarii i Rumunii, na ustalenia przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 318/2006. W związku z tym przepisy dotyczące minimalnych cen buraków, porozumień międzybranżowych i przydziału kwot przewidziane w art. 5, 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 nie powinny mieć zastosowania do Bułgarii i Rumunii w roku gospodarczym 2006/2007. Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2) ustala ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej na dzień 31 lipca 2006 r. w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007. Przedsiębiorstwa z siedzibą w Bułgarii i Rumunii nie miały zatem możliwości złożenia wniosków o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej w odniesieniu do tego roku gospodarczego. Dlatego przedsiębiorstwa te nie powinny płacić składki restrukturyzacyjnej przewidzianej w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007. W przypadku izoglukozy produkcja jest ciągła i dostosowana do popytu. Konieczne jest określenie właś-

W celu umożliwienia przedsiębiorstwom z siedzibą w Bułgarii i Rumunii udziału w systemie restrukturyzacji, ustanowionym na mocy rozporządzenia (WE) nr 320/2006 na warunkach mających zastosowanie do przedsiębiorstw z siedzibą we Wspólnocie w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r., należy dokonać pewnych dostosowań dotyczących roku gospodarczego 2007/2008, w szczególności w odniesieniu do porządku chronologicznego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 968/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (3).

(5)

Zgodnie z Aktem Przystąpienia zapotrzebowanie na surowy cukier do rafinacji wynosi 198 748 ton dla Bułgarii i 329 636 ton dla Rumunii na rok gospodarczy. Jednakże tradycyjne zapotrzebowanie na dostawy do Bułgarii i Rumunii należy obniżyć na zasadzie pro rata temporis, w celu uwzględnienia faktu, że Bułgaria i Rumunia uczestniczą w roku gospodarczym 2006/2007 jedynie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 354 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L354 - 58 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Bułgarii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6570)

 • Dz. U. L354 - 56 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Rumunii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6569)

 • Dz. U. L354 - 54 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia flubendiamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6457) (1)

 • Dz. U. L354 - 52 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej w związku z przystąpieniem Bugarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6454) (1)

 • Dz. U. L354 - 50 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6441) (1)

 • Dz. U. L354 - 48 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/176/WE w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6437) (1)

 • Dz. U. L354 - 42 z 200614.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2006–2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6433)

 • Dz. U. L354 - 39 z 200614.12.2006

  Decyzja komisji z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2006 r., 1 marca 2006 r., 1 kwietnia 2006 r., 1 maja 2006 r. i 1 czerwca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich

 • Dz. U. L354 - 37 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1838/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L354 - 35 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1837/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. znoszące zakaz połowów śledzia w strefie ICES IVc, VIId przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L354 - 33 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1836/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L354 - 31 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1835/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIIIc, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L354 - 29 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1834/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefach ICES VIII c, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L354 - 19 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1833/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między państwami członkowskimi (1)

 • Dz. U. L354 - 5 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do doramektyny (1)

 • Dz. U. L354 - 3 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1830/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L354 - 1 z 200614.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1829/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.