Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 355 POZ 107

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Zjednoczonym Królestwie dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6506)

Data ogłoszenia:2006-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 355 POZ 107

15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 355/107

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Zjednoczonym Królestwie dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6506)

(Jedynie teksty w językach angielskim i niemieckim są autentyczne)

(2006/936/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3, po konsultacji z Komitetem Funduszu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 7 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 niniejsza decyzja nie stanowi uszczerbku dla późniejszych decyzji Komisji wykluczających z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Rachunki niemieckiej agencji płatniczej „Bayern-Umwelt” i brytyjskich agencji płatniczych „DARD” i „NAW” w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2003 niniejszym zostają rozliczone. Kwoty do pobrania od państw członkowskich, których to dotyczy, lub do wypłacenia im z tytułu niniejszej decyzji, określone są w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Decyzje Komisji 2004/451/WE (2) i 2005/738/WE (3) rozliczyły za rok budżetowy 2003 rachunki wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem niemieckiej agencji płatniczej „Bayern-Umwelt” i brytyjskich agencji płatniczych „DARD” i „NAW”. Po przekazaniu nowych informacji przez Niemcy i Zjednoczone Królestwo i po przeprowadzeniu dodatkowych kontroli, Komisja może teraz podjąć decyzję co do kompletności, dokładności i prawdziwości rachunków przedstawionych przez niemiecką agencję płatniczą „Bayern-Umwelt” i brytyjskie agencje płatnicze „DARD” i „NAW”. Rozliczając rachunki odnośnej niemieckiej agencji płatniczej i odnośnych brytyjskich agencji płatniczych, Komisja musi uwzględnić kwoty już potrącone Niemcom i Zjednoczonemu Królestwu na podstawie decyzji 2004/451/WE i decyzji 2005/738/WE.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2006 r.

(3)

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103. (2) Dz.U. L 193 z 1.6.2004, str. 102. (3) Dz.U. L 276 z 21.10.2005, str. 58.

ZAŁĄCZNIK ROZLICZENIE RACHUNKÓW AGENCJI PŁATNICZYCH ROK BUDŻETOWY 2003 Kwoty do pobrania lub do wypłacenia państwom członkowskim (PC)

L 355/108

Wydatki w roku budżetowym 2003

PL

rozliczone Razem a + b Odliczenia lub odroczenia w całym roku budżetowym Razem po uwzględnieniu odliczeń i odroczeń Kwota do pobrania Zaliczki wypłacone PC (–) lub do wypłacenia na rok budżetowy (+) PC Kwota pobrana (–) lub wypłacona (+) PC na mocy decyzji 2004/451/WE

wyłączone z rozliczenia

PC

= wydatki deklarowane w oświadczeniu rocznym c=a+b d e=c+d f g=e–f h

= wydatki deklarowane w oświadczeniu miesięcznym

Kwota do Kwota pobrana pobrania (–) lub (–) lub do wypłacenia wypłacona (+) PC na mocy (+) PC na niniejszej mocy decyzji decyzji (*) 2005/738/WE i j=g–h–i

a

b

DE – 33 953 582,84 2 617 299 126,82 2 639 372 167,88 – 22 073 041,06

EUR

5 843 458 385,40

0,00

5 843 458 385,40

– 332 346,61 5 843 126 038,79 5 843 311 780,61

– 185 741,82

– 185 741,82 – 22 427 320,95

0,00 219 475,18

0,00 134 804,71

UK

GBP

2 651 252 709,66

0,00

2 651 252 709,66

(*) Kurs wymiany waluty: Art. 7 (2) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006.

1) Do obliczania kwoty do pobrania lub do wypłacenia państwu członkowskiemu, bierze się pod uwagę kwotę deklarowanych rocznych wydatków rozliczonych (kol. a) lub sumę deklarowanych wydatków miesięcznych (kol. b)

2) Odliczenia i odroczenia wynikają z systemu zaliczkowego oraz korekt za nieprzestrzeganie terminów płatności stwierdzone w sierpniu, wrześniu i październiku 2003 r.

PC m=k+l

05070106 (ex-1a)

05070108 (ex-1b)

Razem (= j)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

k

l

DE 134 804,71

EUR

0,00

0,00

0,00

UK

GBP

131 054,59

3 750,12

3) Nomenclature 2007: 05070106, 05070108

15.12.2006

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 355 POZ 107 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L355 - 105 z 200615.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, rybnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6498) (1)

 • Dz. U. L355 - 104 z 200615.12.2006

  Decyzja komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie kontynuacji w 2007 r. rozpoczętych w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału siewnego i rozmnożeniowego Asparagus officinalis L. (szparag lekarski) na mocy dyrektywy Rady 2002/55/WE (1)

 • Dz. U. L355 - 103 z 200615.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie kontynuacji w 2007 r. rozpoczętych w 2003 r. i w 2004 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego Prunus domestica L. (śliwy domowej) i Malus Mill. (jabłoni) na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG

 • Dz. U. L355 - 96 z 200615.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5993)

 • Dz. U. L355 - 95 z 200615.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/698/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5783) (1)

 • Dz. U. L355 - 92 z 200615.12.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczące zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L355 - 91 z 200615.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L355 - 90 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1853/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L355 - 89 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L355 - 88 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1851/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do konwencjonalnych pasz w okresie sezonowego wypasu

 • Dz. U. L355 - 72 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych

 • Dz. U. L355 - 63 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1849/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2032/2003 w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1)

 • Dz. U. L355 - 56 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. dotyczące nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 595/91

 • Dz. U. L355 - 21 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia horyzontalne dotyczące wspólnej polityki rolnej w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L355 - 19 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1846/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefach ICES IIa (wody niebędące wodami terytorialnymi WE), Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L355 - 17 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1845/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach ICES Vb, VIaN (wody terytorialne WE) i VIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L355 - 14 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1844/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L355 - 12 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1843/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L355 - 8 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1842/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L355 - 6 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1841/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L355 - 4 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1840/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L355 - 1 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1839/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. dotyczące wdrożenia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską zgodnie z art. XXIV:6 GATT 1994, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.