Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 358 POZ 47

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1868/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)

Data ogłoszenia:2006-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 358 POZ 47

16.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/47

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1868/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające stosowania w sprawie w wyniku rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 ustanawiające szczegółowe zasady w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych przetworzenia produktów rolnych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) w art. 50 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4). Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2247/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Wołowego i Cielęcego,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie uzgodnień dotyczących produktów rolnych oraz towarów uzyskanych z przetworzenia produktów rolnych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1706/98 (1), w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4)

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 (2) otwiera na zasadzie wieloletniej dla okresów od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia kontyngent na przywóz niektórych produktów w sektorze wołowiny i cielęciny pochodzących z państw AKP. Roporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (3) ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz w okresach obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2007 r. Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawia w szczególności szczegółowe przepisy dotyczące wniosków o wydanie pozwolenia, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń. Wspomniane rozporządzenie ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 stosuje się do pozwoleń na przywóz wydanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2247/2003, bez uszczerbku dla warunków uzupełniających ustanowionych we wspomnianym rozporządzeniu. W odpowiednich przypadkach należy dostosować przepisy rozporządzenia (WE) nr 2247/2003 do rozporządzenia (WE) nr 1301/2006. W celu zapewnienia jasności należy uchylić art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2247/2003, gdyż przepis ten jest jedynie powtórzeniem przepisu ustanowionego

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2247/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 ust. 2 zostaje skreślony; 2) artykuł 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Rozporządzenia (WE) nr 1445/95 i (WE) nr 1291/2000 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 (*) mają zastosowanie z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia. ___________ (*) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.”; 3) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5. (2) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 37. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217 z 17.6.2004, str. 10). (3) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.

„b) W sekcji 8, kraj pochodzenia oraz słowo »tak« zaznacza się krzyżykiem. Pozwolenia narzucają obowiązek przywozu ze wskazanego kraju;”;

(4) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1282/2006 (Dz.U. L 234 z 29.8.2006, str. 4).

L 358/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2006

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu składania wniosków o wnioskowanych ilościach w podziale na pochodzenie, kod CN lub w razie potrzeby grupę kodów CN, wyrażonych w kilogramach.”; c) skreśla się ust. 4; 4) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany: a) skreśla się ust. 1;

„2. Pozwolenia na przywóz są wydawane 21. dnia każdego miesiąca.”; 5) artykuł 7 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 7 Pozwolenia na przywóz wydane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są ważne przez 90 dni od daty ich faktycznego wydania w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 358 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L358 - 87 z 200616.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalająca odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6468)

 • Dz. U. L358 - 82 z 200616.12.2006

  Umowa w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER

 • Dz. U. L358 - 62 z 200616.12.2006

  Umowa w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER

 • Dz. U. L358 - 60 z 200616.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2006 r. dotycząca tymczasowego stosowania Umowy w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER oraz Umowy w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5557)

 • Dz. U. L358 - 51 z 200616.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Barbadosem, Belize, Republiką Konga, Republiką Wysp Fidżi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, Jamajką, Republiką Kenii, Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Mauritiusu, Republiką Mozambiku, Republiką Surinamu, Federacją Saint Kitts i Nevis, Królestwem Suazi, Zjednoczoną Republiką Tanzanii, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Zambii i Republiką Zimbabwe w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw 2005/2006 oraz Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Indii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw 2005/2006

 • Dz. U. L358 - 49 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1869/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L358 - 44 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1867/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L358 - 43 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1866/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 54. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L358 - 42 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 22. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L358 - 40 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 22. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L358 - 38 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 22. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L358 - 36 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L358 - 33 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L358 - 31 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L358 - 30 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1859/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2007 w ramach sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L358 - 22 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1858/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L358 - 3 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. L358 - 1 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1856/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.