Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania tej choroby w Portugalii w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 166)

Data ogłoszenia:2006-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 45

Strona 1 z 2
8.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/45

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania tej choroby w Portugalii w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 166)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)

(2006/78/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2a,

(5)

w paszę i możliwości żywienia zwierząt powodując dodatkowe koszty dla rolników. Sytuacja ta miała szczególne konsekwencje dla Portugalii, ponieważ gospodarstwa zajmujące się hodowlą owiec i bydła są usytuowane w regionach, w których przemieszczanie zwierząt jest ograniczone, natomiast gospodarstwa wyspecjalizowane w tuczu stanowiące ich naturalny rynek zbytu są położone poza tymi obszarami.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ogniska choroby niebieskiego języka pojawiły się w Portugalii w dniu 24 listopada 2004 r. Wystąpienie tej choroby może stanowić poważne zagrożenie dla wspólnotowej hodowli zwierząt.

(6)

Portugalia we współpracy z Hiszpanią wprowadziła inne środki kontroli epidemii, przewidując przeprowadzenie badań epidemiologicznych i wprowadzenie środków kontroli choroby, w tym przeprowadzenie badań laboratoryjnych dotyczących nadzoru wirusologicznego i serologicznego w ramach badań poprzedzających przemieszczenie i nadzoru entomologicznego.

(2)

W celu jak najszybszego zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy do wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Portugalię w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby, na warunkach przewidzianych w decyzji 90/424/EWG. Dnia 15 września 2005 r. przyjęto zatem decyzję Komisji 2005/660/WE w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Portugalii w latach 2004 i 2005 (2).

Portugalia i Hiszpania dostarczyły dowodów świadczących o ich współpracy w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się choroby poprzez zastosowanie środków kontroli choroby.

(7)

(3)

Komisja przyjęła różne decyzje w celu określenia stref ochrony i nadzoru oraz ustalenia warunków, jakie muszą spełniać zwierzęta przemieszczane z tych stref; ostatnia z nich to decyzja 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z lub przez te strefy (3).

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (4) środki weterynaryjne oraz środki w zakresie ochrony zdrowia roślin podejmowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi są finansowane przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Kontrole tych środków są przeprowadzane zgodnie z art. 8 i 9 wymienionego rozporządzenia.

(8)

Wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty należy uzależnić od spełnienia warunku, aby zaplanowane działania zostały rzeczywiście przeprowadzone i aby władze dostarczyły w ustalonym terminie wszelkich niezbędnych informacji.

(4)

Od jesieni 2004 r. wyjątkowo słabe opady deszczu w Portugalii poważnie wpłynęły na zaopatrzenie

(9)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 244 z 20.9.2005, str. 28. (3) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/828/WE (Dz.U. L 311 z 26.11.2005, str. 37).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 50 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. przyznająca niektórym państwom członkowskim odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 172)

 • Dz. U. L36 - 48 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 187) (1)

 • Dz. U. L36 - 43 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska

 • Dz. U. L36 - 42 z 20068.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. rozszerzająca stosowanie decyzji 2006/75/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) na nieuczestniczące państwa członkowskie

 • Dz. U. L36 - 40 z 20068.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dz. U. L36 - 37 z 20068.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/16/WE z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia oksamylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L36 - 36 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

 • Dz. U. L36 - 34 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L36 - 32 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 809/2003 oraz (WE) nr 810/2003 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L36 - 25 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących obornika (1)

 • Dz. U. L36 - 3 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L36 - 1 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.