Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1870/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

Data ogłoszenia:2006-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 1

Strona 1 z 8
19.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 360/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1870/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 56, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(9) (1) (7)

Konieczne jest przyjęcie środków zarządzania tym systemem we Wspólnocie, które ułatwią wprowadzenie w życie nowej umowy, zawierając jak najwięcej postanowień podobnych do postanowień nowej umowy.

Niezbędne jest zapewnienie, aby pochodzenie omawianych wyrobów było sprawdzane i w tym celu ustala się odpowiednie metody współpracy administracyjnej.

Bułgarii

i

Rumunii,

(8)

Wyroby umieszczane w wolnym obszarze celnym lub przywożone na mocy uregulowań dotyczących składów celnych, przywozu czasowego lub uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) nie powinny być zaliczane na poczet limitów ustalonych dla omawianych wyrobów.

Artykuł 17 ust. 1 Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Republiką Kazachstanu (1) stanowi, że handel niektórymi wyrobami stalowymi ma podlegać szczególnej umowie dotyczącej uzgodnień ilościowych. Obecna Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (2), podpisana w dniu 19 lipca 2005 r., wygaśnie w dniu 31 grudnia 2006 r. Jak wskazują wstępne ustalenia, obie strony wyrażają zamiar zawarcia nowej umowy na rok 2007 i lata kolejne. Oczekując na podpisanie i wejście w życie nowej umowy, powinny zostać określone limity ilościowe na rok 2007. Biorąc pod uwagę, że warunki, które stanowiły podstawę do określenia limitów ilościowych na rok 2006, nie uległy zmianie, właściwe jest ustanowienie limitów ilościowych na rok 2007 r. na tym samym poziomie, co w roku 2006.

(10)

Skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia wymaga wprowadzenia wymogu posiadania wspólnotowego pozwolenia na przywóz w celu dopuszczenia omawianych wyrobów do swobodnego obrotu we Wspólnocie.

(2)

(3)

W celu zapewnienia nieprzekraczania ustalonych limitów ilościowych konieczne jest stworzenie procedury zarządzania, w ramach której właściwe organy państw członkowskich nie wydają pozwolenia na przywóz przed uzyskaniem potwierdzenia ze strony Komisji, że odpowiednie ilości pozostają dostępne w ramach przedmiotowych limitów ilościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (4)

Artykuł 1 1. Niniejsze rozporządzenie ma od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. zastosowanie do przywozu do Wspólnoty wyrobów stalowych wymienionych w załączniku I, pochodzących z Republiki Kazachstanu.

(5)

(1) Dz.U. L 196 z 28.7.1999, str. 3. (2) Dz.U. L 232 z 8.9.2005, str. 64.

2. Wyroby stalowe klasyfikuje się według grup wyrobów, zgodnie z załącznikiem I.

L 360/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2006

3. Klasyfikacja wyrobów wymienionych w załączniku I jest oparta na Nomenklaturze Scalonej (CN) ustanowionej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 (1). 4. Pochodzenie wyrobów, o których mowa w ust. 1, określa się zgodnie z przepisami obowiązującymi we Wspólnocie. Artykuł 2 1. Przywóz do Wspólnoty wyrobów stalowych wymienionych w załączniku I, pochodzących z Republiki Kazachstanu, podlega limitom ilościowym określonym w załączniku V. Dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie wyrobów określonych w załączniku I, pochodzących z Republiki Kazachstanu, podlega obowiązkowi przedstawienia świadectwa pochodzenia, określonego w załączniku II, oraz pozwolenia na przywóz wydanego przez organy państwa członkowskiego zgodnie z przepisami art. 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L360 - 137 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L360 - 133 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2004 ustalające środki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowce kategorii 1 i 2 i przeznaczone do celów technicznych (1)

 • Dz. U. L360 - 126 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L360 - 64 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L360 - 62 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L360 - 61 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1873/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania

 • Dz. U. L360 - 41 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1872/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L360 - 21 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1871/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.