Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 133 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2004 ustalające środki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowce kategorii 1 i 2 i przeznaczone do celów technicznych (1)

Data ogłoszenia:2006-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 133 - Strona 2

Strona 2 z 4

(3) COM(2005) 521 wersja ostateczna.

(4)

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 208/2006 (Dz.U. L 36 z 8.2.2006, str. 25). (2) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 62.

L 360/134

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2006

2) artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 1 Zakres 1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do następujących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, sklasyfikowanych jako surowce kategorii 1 i 2 na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 i przeznaczonych wyłącznie do zastosowania technicznego:

c) zwierzęta akwakultury hodowane specjalnie z przeznaczeniem na wykorzystanie jako przynęta w połowach, pod warunkiem że przynęta nie jest wykorzystywana w akwakulturze bez uprzedniego przetworzenia;

d) zwierzęta należące do rzędów zoologicznych Rodentia i Lagomorpha, w tym zwierzęta trzymane jako hodowlane do wyrobu produktów pochodzenia zwierzęcego; oraz

a) skór i skórek otrzymanych ze zwierząt poddawanych działaniu substancji zabronionych na mocy dyrektywy Rady 96/22/WE (*);

e) produkty otrzymane ze zwierząt, o których mowa w lit. a)–d), lub wyprodukowane przez te zwierzęta, takie jak ikra, lecz z wyłączeniem mączki otrzymanej ze zwierząt wymienionych w lit. d).

b) wytopionych tłuszczów otrzymanych z surowców kategorii 1, produkowanych za pomocą metody 1 zgodnie z załącznikiem V, rozdział III do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, które w przypadku tłuszczów wytopionych pochodzących od przeżuwaczy zostały oczyszczone w taki sposób, aby maksymalny poziom wszystkich pozostałych nierozpuszczalnych zanieczyszczeń nie przekraczał 0,15 % wagi, oraz otrzymanych pochodnych tłuszczów spełniających przynajmniej normy określone w rozdziale III załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002;

___________ (*) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, str. 3.”;

3) dodaje się art. 1a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 1a Odstępstwo dotyczące i świadectw zdrowia dokumentów handlowych

c) jelit przeżuwaczy (z zawartością lub bez zawartości); oraz

d) kości i produktów kostnych, włączając kręgosłupy i czaszki, oraz rogów bydła, które zostały usunięte z czaszki za pomocą metody nienaruszającej otworów czaszkowych.

W drodze odstępstwa od pkt 1 rozdział III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1772/2002, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego wymienione w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia mogą być dostarczane przez detalistów do użytkowników końcowych innych niż przedsiębiorstwa, bez towarzyszącego im trakcie transportu dokumentu handlowego lub, jeśli wymaga tego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002, świadectwa zdrowia”;

Jednakże rozporządzenie to nie ma zastosowania w odniesieniu do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego określonych w art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt i) i ii) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

4) w art. 2 w zdaniu drugim odniesienie do „lit. c) i d) art. 1” zastępuje się odniesieniem do „art. 1 ust. 1 lit. c) i d)”;

2. Wspomniane rozporządzenie ma zastosowanie do następujących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowiec kategorii 2 w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. g) tego rozporządzenia, które są przeznaczone do żywienia zwierząt innych niż hodowlane zwierzęta lądowe, do żywienia hodowlanych zwierząt futerkowych lub do celów technicznych, m.in. przynęty w połowach:

5) w art. 3 w zdaniu drugim odniesienie do „lit. a) art. 5” zastępuje się odniesieniem do „stosownie art. 5 ust. 1 lub 2”;

6) w art. 4 ust. 2 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

a) bezkręgowe lądowe inne niż gatunki wywołujące choroby u zwierząt lub ludzi, w tym wszelkie formy ich przeobrażenia, takie jak larwy;

„W odniesieniu do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 1 ust. 1, przywożone partie towaru i partie towaru w tranzycie są ujęte w ramy zgodnie z procedurą monitorującą określoną w art. 8 ust. 4 dyrektywy Rady 97/78/WE (*).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 133 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L360 - 137 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L360 - 126 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L360 - 64 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L360 - 62 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L360 - 61 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1873/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania

 • Dz. U. L360 - 41 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1872/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L360 - 21 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1871/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

 • Dz. U. L360 - 1 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1870/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.