Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 133 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2004 ustalające środki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowce kategorii 1 i 2 i przeznaczone do celów technicznych (1)

Data ogłoszenia:2006-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 133 - Strona 3

Strona 3 z 4

b) zwierzęta wodne, z wyjątkiem ssaków wodnych, jeśli nie pochodzą z akwakultury;

___________ (*) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9.”;

19.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 360/135

7) artykuł 5 otrzymuje następujące brzmienie:

d) do gospodarstwa lub przedsiębiorstwa trzymającego zwierzęta zgodnie z wymogami określonymi w art. 23 ust. 2 lit c) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002;

„Artykuł 5 Wymogi dotyczące etykietowania, prowadzenia dokumentacji i obróbki dostawy, e) do miejsca produkcji lub zakładu produkującego:

1. Oprócz wymagań dotyczących identyfikacji określonych w rozdziale I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, wszystkie opakowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wymienione w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia noszą etykietę wskazującą »ZABRONIONE W ŻYWNOŚCI, PASZY, NAWOZACH, KOSMETYKACH, PRODUKTACH LECZNICZYCH I WYROBACH MEDYCZNYCH«.

i) produkty kosmetyczne zgodnie z dyrektywą Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (*);

Jednakże w przypadku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do produktów leczniczych zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym można użyć innej etykiety określającej »PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PRODUKTÓW LECZNICZYCH«.

ii) weterynaryjne produkty lecznicze zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (**);

2. Wszystkie opakowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 1 ust. 2, noszą etykietę »NIEPRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI«, chyba że są one wysyłane w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży, wskazujących, że zawartość jest przeznaczona wyłącznie do karmienia zwierząt domowych lub wykorzystywania jako przynęta w połowach.

iii) produkty lecznicze zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (***);

iv) wyroby medyczne zgodnie z dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych (****); lub

3. Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego wymienione w art. 1 niniejszego rozporządzenia są dostarczane do zakładu technicznego, w którym materiał ten zostanie wykorzystany i który został zatwierdzony zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

v) wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (*****); lub

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego wymienione w art. 1 ust. 2 mogą być również dostarczone:

f) bezpośrednio do sprzedaży detalicznej, gdzie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego są:

a) do zakładu pośredniego zatwierdzonego zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002;

i) wysyłane w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży noszących etykietę wyraźnie wskazującą, że zawartość przeznaczona jest wyłącznie do:

b) do składu zatwierdzonego zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002;

— karmienia zwierząt domowych; lub do przynęt w połowach;

c) do wytwórni karmy dla zwierząt domowych zatwierdzonej zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002;

ii) suszone w procesie przetwórstwa wystarczającym do zniszczenia organizmów chorobotwórczych, w tym salmonelli; lub

L 360/136

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2006

iii) w przypadku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. b), c) oraz, w odniesieniu do zwierząt z rzędu Rodentia, d) głęboko zamrożone.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 133 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L360 - 137 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L360 - 126 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L360 - 64 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L360 - 62 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L360 - 61 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1873/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania

 • Dz. U. L360 - 41 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1872/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L360 - 21 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1871/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

 • Dz. U. L360 - 1 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1870/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.