Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 133

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2004 ustalające środki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowce kategorii 1 i 2 i przeznaczone do celów technicznych (1)

Data ogłoszenia:2006-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 133

Strona 1 z 4
19.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 360/133

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1877/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2004 ustalające środki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowce kategorii 1 i 2 i przeznaczone do celów technicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4, art. 5 ust. 4 i art. 32 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego określonych jako surowce kategorii 1 i 2, przeznaczonych wyłącznie do celów technicznych. Sprawozdanie dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (3), przyjęte przez Komisję dnia 21 października 2005 r. i przedstawione Radzie dnia 24 października 2005 r., odzwierciedla trudności związane z klasyfikacją niektórych surowców w kategorii 2 i przewiduje wprowadzenie szeregu zmian do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w trakcie przeprowadzania przeglądu tego aktu prawnego, który zgodnie z planem rozpocznie się z końcem 2006 r. Do czasu wprowadzenia tych zmian należy umożliwić wykorzystywanie niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego stwarzających niewielkie zagrożenie, obecnie sklasyfikowanych w ramach surowców kategorii 2, do niektórych celów paszowych oraz do celów technicznych. Dlatego też należy rozszerzyć zakres rozporządzenia (WE) nr 878/2004 w celu umożliwienia wykorzystywania niektórych surowców z kategorii 2 stwarzających niewielkie zagrożenie do wyrobu produktów technicznych oraz do niektórych pasz. W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 878/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie to dzieli produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego na surowce kategorii 1, 2 i 3 w zależności od zagrożenia stwarzanego przez te produkty. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego nienależące do surowców kategorii 1 lub 3 są określone jako surowce kategorii 2, niezależnie od dalszych ustaleń dotyczących zagrożenia stwarzanego przez te produkty. Wykorzystanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do celów paszowych jest dozwolone w zależności od sklasyfikowania surowca w kategorii 1, 2 lub 3. Niektóre surowce z kategorii 3 mogą być wykorzystane do celów paszowych, natomiast surowce z kategorii 2 są zasadniczo wyłączone z wykorzystania do tego celu. Jednakże niektóre produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, które mogą zostać uznane za stwarzające niewielkie zagrożenie, nie są objęte definicją surowców kategorii 3 w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002. Automatyczne sklasyfikowanie takich surowców w kategorii 2 jest nieadekwatne do zagrożenia stwarzanego przez te produkty. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustalające środki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowce kategorii 1 i 2 i przeznaczone do celów technicznych (2) zostało przyjęte w celu zezwolenia na dalsze wprowadzanie do obrotu, a także prowadzenie wywozu, przywozu i tranzytu niektórych

(6)

(2)

(7)

(8)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 878/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł otrzymuje następujące brzmienie: „Rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustalające środki przejściowe dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowce kategorii 1 i 2, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 133 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L360 - 137 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L360 - 126 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L360 - 64 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L360 - 62 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L360 - 61 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1873/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania

 • Dz. U. L360 - 41 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1872/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L360 - 21 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1871/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

 • Dz. U. L360 - 1 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1870/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.