Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 21 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1871/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

Data ogłoszenia:2006-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 21 - Strona 2

Strona 2 z 8

2. W celu zapewnienia, że ilości wyrobów, na które wystawia się pozwolenia na przywóz, w żadnym momencie nie przekraczają łącznych limitów ilościowych dla danej grupy wyrobów, właściwe organy wymienione w załączniku IV wystawiają pozwolenia na przywóz wyłącznie po potwierdzeniu ze strony Komisji, że istnieją nadal dostępne ilości w ramach limitów ilościowych obowiązujących dla danej grupy wyrobów stalowych i w odniesieniu do danego kraju dostawcy, których dotyczą wnioski złożone do odpowiednich organów przez importera lub importerów. 3. Przywóz, na który wydano pozwolenie, zostaje zaliczony w poczet limitów ilościowych określonych w załączniku V. Uznaje się, że wysyłka wyrobów ma miejsce w dniu, w którym zostały one załadowane na środki transportu służące wywozowi. Artykuł 3 1. Limity ilościowe, o których mowa w załączniku V, nie mają zastosowania do wyrobów umieszczonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, lub przywożonych na mocy uzgodnień dotyczących składów celnych, przywozu czasowego lub w celu uszlachetniania czynnego (system zawieszeń). 2. W przypadku gdy wyroby, o których mowa w ust. 1, są następnie dopuszczone do swobodnego obrotu w stanie niezmienionym albo po obróbce lub przetworzeniu, stosuje się art. 2 ust. 2, a wyroby dopuszczone w taki sposób do obrotu są zaliczane w poczet limitów ilościowych określonych w załączniku V. Artykuł 4 1. Do celów stosowania art. 2 ust. 2 przed wystawieniem pozwolenia na przywóz właściwe organy państw członkowskich, wymienione w załączniku IV, zgłaszają Komisji ilość otrzymanych wniosków o pozwolenie na przywóz, popartych oryginałami pozwoleń na wywóz. W odpowiedzi Komisja przekazuje powiadomienie o tym, czy ilości, których dotyczą wnioski, są dostępne, w porządku chronologicznym powiadomień otrzymanych od państw członkowskich (na zasadzie kolejności zgłoszeń). 2. Wnioski dołączane do powiadomień dla Komisji są ważne, jeżeli każdorazowo w wyraźny sposób określają kraj wywozu, kod danego wyrobu, ilości objęte przywozem, numer pozwolenia na wywóz, rok kontyngentowy oraz

państwo członkowskie, w którym planowane jest wprowadzenie wyrobów do swobodnego obrotu. 3. O ile jest to możliwe, Komisja potwierdza odpowiednim organom całkowitą ilość wskazaną przez nie we wnioskach zgłoszonych dla poszczególnych grup wyrobów. 4. Właściwe organy powiadamiają Komisję niezwłocznie po uzyskaniu informacji o każdej ilości niewykorzystanej w okresie ważności pozwolenia na przywóz. Takie niewykorzystane ilości są automatycznie przenoszone w poczet pozostałych ilości w ramach łącznego wspólnotowego limitu ilościowego dla każdej grupy wyrobów. 5. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1–4, są dokonywane w formie elektronicznej w ramach zintegrowanej sieci utworzonej w tym celu, chyba że z ważnych przyczyn technicznych konieczne jest tymczasowe użycie innych środków łączności. 6. Pozwolenia na przywóz lub dokumenty równoważne są wystawiane zgodnie z art. 12–16. 7. Właściwe organy państw członkowskich powiadamiają Komisję o wszelkich przypadkach unieważnienia uprzednio wydanych pozwoleń na przywóz lub dokumentów równoważnych w przypadkach cofnięcia lub unieważnienia przez właściwe organy ukraińskie odpowiadających tym dokumentom pozwoleń na wywóz. Jeżeli jednak Komisja lub właściwe organy państwa członkowskiego zostały poinformowane przez właściwe organy ukraińskie o wycofaniu lub unieważnieniu pozwolenia na wywóz już po fakcie przywiezienia do Wspólnoty wyrobów objętych danym pozwoleniem, odpowiednie ilości zostają zaliczone w poczet limitów ilościowych określonych w załączniku V. Artykuł 5 1. W przypadku gdy Komisja posiada dowody na to, że wyroby wymienione w załączniku I, pochodzące z Ukrainy, zostały przeładowane, ich trasa została zmieniona lub zostały w inny sposób przywiezione do Wspólnoty z obejściem limitów ilościowych, o których mowa w art. 2, i że istnieje konieczność poczynienia niezbędnych korekt, Komisja występuje o rozpoczęcie konsultacji w celu uzgodnienia niezbędnej korekty odpowiednich limitów ilościowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 21 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L360 - 137 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L360 - 133 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2004 ustalające środki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowce kategorii 1 i 2 i przeznaczone do celów technicznych (1)

 • Dz. U. L360 - 126 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L360 - 64 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L360 - 62 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L360 - 61 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1873/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania

 • Dz. U. L360 - 41 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1872/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L360 - 1 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1870/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.