Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 21

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1871/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

Data ogłoszenia:2006-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 21

Strona 1 z 8
19.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 360/21

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1871/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (7)

Należy zapewnić, aby pochodzenie omawianych wyrobów było sprawdzane i w tym celu ustalić odpowiednie metody współpracy administracyjnej.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

(8)

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

Wyrobów umieszczanych w wolnym obszarze celnym lub przywożonych na podstawie uregulowań dotyczących składów celnych, przywozu czasowego lub uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) nie należy zaliczać w poczet limitów ustalonych dla omawianych wyrobów.

uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 56,

Bułgarii

i

Rumunii,

(9)

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(10)

Skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia wymaga wprowadzenia wymogu posiadania wspólnotowego pozwolenia na przywóz w celu wprowadzenia omawianych wyrobów do swobodnego obrotu we Wspólnocie.

(1)

Artykuł 22 ust. 1 Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (1) stanowi, że handel niektórymi wyrobami stalowymi ma podlegać szczególnej umowie dotyczącej uzgodnień ilościowych.

W celu zapewnienia, że ustalone limity ilościowe nie są przekraczane, konieczne jest stworzenie procedury zarządzania, w ramach której właściwe organy państw członkowskich nie wystawiają pozwolenia na przywóz przed otrzymaniem potwierdzenia ze strony Komisji, że odpowiednie ilości pozostają dostępne w ramach przedmiotowych limitów ilościowych,

(2)

Obecna Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi, podpisana w dniu 29 lipca 2005 r. (2), wygaśnie w dniu 31 grudnia 2006 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Jak wskazują wstępne ustalenia, obie strony wyrażają zamiar zawarcia nowej umowy na rok 2007 i lata kolejne. Oczekując na podpisanie i wejście w życie nowej umowy, należy ustanowić limity ilościowe na rok 2007.

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty wyrobów stalowych wymienionych w załączniku I, pochodzących z Ukrainy.

(4)

2. Wyroby stalowe klasyfikuje się według grup określonych w załączniku I.

(5)

Biorąc pod uwagę, że warunki ustanowienia limitów ilościowych na 2006 r. nie uległy zmianie, właściwe jest ustanowienie limitów ilościowych na 2007 r. na tym samym poziomie, co w 2006 r. Konieczne jest zapewnienie środków zastosowania tego systemu w ramach Wspólnoty w taki sposób, aby ułatwić wprowadzenie w życie nowej umowy, przewidując jak najwięcej podobnych postanowień.

3. Klasyfikacja wyrobów wymienionych w załączniku I jest oparta na Nomenklaturze Scalonej (CN) ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 (3).

(6)

4. Pochodzenie wyrobów, o których mowa w ust. 1, określa się zgodnie z przepisami obowiązującymi we Wspólnocie.

(3) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1758/2006 (Dz.U. L 335 z 1.12.2006, str. 1).

(1) Dz.U. L 49 z 19.2.1998, str. 3. (2) Dz.U. L 232 z 8.9.2005, str. 43.

L 360/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2006

Artykuł 2 1. Przywóz do Wspólnoty wyrobów stalowych wymienionych w załączniku I, pochodzących z Ukrainy, podlega limitom ilościowym ustanowionym w załączniku V. Dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie wyrobów określonych w załączniku I, pochodzących z Ukrainy, podlega obowiązkowi przedstawienia świadectwa pochodzenia, określonego w załączniku II, oraz pozwolenia na przywóz wystawianego przez organy państwa członkowskiego zgodnie z przepisami art. 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L360 - 137 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L360 - 133 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2004 ustalające środki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowce kategorii 1 i 2 i przeznaczone do celów technicznych (1)

 • Dz. U. L360 - 126 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L360 - 64 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L360 - 62 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L360 - 61 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1873/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania

 • Dz. U. L360 - 41 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1872/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L360 - 1 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1870/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.