Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 61

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1873/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania

Data ogłoszenia:2006-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 61

19.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 360/61

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 1873/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich oraz warunki zatrudnienia innych pracowników tych Wspólnot, określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 56a akapit drugi regulaminu pracowniczego, uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji z Komitetem ds. Regulaminu Pracowniczego, a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 (2) powinno zostać zmienione w celu dostosowania go do zmieniającego się zapotrzebowania na pracę zmianową w instytucjach europejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

— opłacany ze środków budżetowych na badania i inwestycje, zatrudniony w instytucie Wspólnego Centrum Badawczego lub do działań pośrednich, lub — opłacany ze środków operacyjnych i zatrudniony w departamencie służb technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT) lub departamencie ds. zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa lub innej służbie zajmującej się wykonywaniem zadań z zakresu zapewnienia ochrony lub bezpieczeństwa, centrali telefonicznej/służbie informacyjnej, recepcji, departamencie zapewniającym wsparcie dla operacji w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB)/europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO) lub zapewniającym wsparcie w zakresie koordynacji w razie wystąpienia nagłego wypadku i kryzysu lub zatrudniony w celu zapewnienia działania lub nadzoru instalacji technicznych,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: „Urzędnik

który wykonuje pracę zmianową w rozumieniu art. 56a regulaminu pracowniczego, jest uprawniony do dodatku w wysokości:”;

2) w art. 1 ust. 2 skreśla się ostatnie zdanie.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 grudnia 2006 r. W imieniu Rady

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 31/2005 (Dz.U. L 8 z 12.1.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 38 z 13.2.1976, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 860/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 26).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L360 - 137 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L360 - 133 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2004 ustalające środki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowce kategorii 1 i 2 i przeznaczone do celów technicznych (1)

 • Dz. U. L360 - 126 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L360 - 64 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L360 - 62 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L360 - 41 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1872/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L360 - 21 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1871/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

 • Dz. U. L360 - 1 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1870/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.