Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 64

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

Data ogłoszenia:2006-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 64

Strona 1 z 41
L 360/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

skomputeryzowany system tranzytowy, poczynając od wprowadzenia skomputeryzowanego systemu kontroli eksportu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zmiany do rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, zwanego dalej „Kodeksem”, wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 wprowadzają szereg środków zmierzających do zaostrzenia wymogów bezpieczeństwa dla towarów wprowadzanych do Wspólnoty lub z niej wyprowadzanych. Środki te powinny skutkować szybszymi i lepiej ukierunkowanymi kontrolami celnymi oraz polegać na analizie informacji na temat ryzyka i na elektronicznej wymianie tych informacji pomiędzy organami celnymi, jak również pomiędzy tymi organami a Komisją w ramach wspólnego ramowego systemu zarządzania ryzykiem, na wprowadzeniu wymogu składania organom celnym informacji poprzedzających przywóz i wywóz wszystkich towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty lub z niego wyprowadzanych oraz na przyznaniu statusu upoważnionego przedsiębiorcy solidnym przedsiębiorcom, którzy spełniają określone kryteria i którzy będą korzystać z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych i/lub z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej.

Do celów wspólnego ramowego systemu zarządzania ryzykiem i ustanowienia równoważnego poziomu kontroli celnych w całej Wspólnocie konieczne jest oparcie analizy ryzyka na metodach przetwarzania danych, uwzględniających wspólne kryteria. Wymiana informacji na temat ryzyka między organami celnymi a Komisją powinna zatem przebiegać, bez uszczerbku dla zobowiązań krajowych lub międzynarodowych, przy wykorzystaniu Wspólnotowego Celnego Systemu Zarządzania Ryzykiem, wspólnych obszarów kontroli priorytetowej, jak również wspólnych kryteriów ryzyka i standardów określających zharmonizowane stosowanie kontroli celnych w szczególnych przypadkach.

(5)

Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki konieczne do otrzymania statusu upoważnionego przedsiębiorcy, wyróżniając się tym samym w sposób pozytywny spośród innych przedsiębiorców, powinni być uważani za solidnych partnerów w łańcuchu dostaw. Upoważnieni przedsiębiorcy powinni więc móc odnosić korzyści nie tylko z uproszczeń odnoszących się do procedur celnych, lecz również z ułatwień odnoszących się do kontroli celnych, pod warunkiem że przedsiębiorcy ci spełniają określone kryteria bezpieczeństwa i ochrony.

(2)

W celu zapewnienia skutecznego i sprawnego wdrożenia tych środków konieczne jest, aby wymiana danych pomiędzy organami celnymi odbywała się przy pomocy technologii informacyjnych i sieci komputerowych, z wykorzystaniem uzgodnionych norm i wspólnych zestawów danych.

(6)

(3)

Biorąc pod uwagę postęp w teleinformatycznych systemach odpraw celnych w państwach członkowskich, jak również wykorzystywanie przez państwa członkowskie i Komisję technologii informacyjnych i sieci komputerowych, wskazane jest, aby wspólne korzystanie z wymienionych systemów wykraczało poza istniejący

(7)

Konieczne jest ustanowienie we wszystkich państwach członkowskich wspólnych warunków i kryteriów odnośnie do przyznawania, zmiany lub cofania świadectw upoważnionych przedsiębiorców oraz zawieszania statusu upoważnionego przedsiębiorcy, jak również zasad stosowania i wystawiania świadectw AEO. W celu zapewnienia utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa organy celne powinny w sposób ciągły monitorować spełnianie przez upoważnionych przedsiębiorców odpowiednich wymogów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L360 - 137 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L360 - 133 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2004 ustalające środki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowce kategorii 1 i 2 i przeznaczone do celów technicznych (1)

 • Dz. U. L360 - 126 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L360 - 62 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L360 - 61 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1873/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania

 • Dz. U. L360 - 41 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1872/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L360 - 21 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1871/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

 • Dz. U. L360 - 1 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1870/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.