Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 361 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1854/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie publikacji na 2007 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2006-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 361 POZ 1

Strona 1 z 27
19.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 361/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1854/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie publikacji na 2007 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EG) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1) oraz inne rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87 z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (2), w szczególności jego art. 3 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wprowadzone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1549/2006 (3). Należy zatem odpowiednio dostosować nomenklaturę do celów refundacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia; 2) załącznik II zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Należy opublikować nomenklaturę do celów refundacji w pełnej wersji obowiązującej w dniu 1 stycznia 2007 r., jaka wynika z przepisów rozporządzeń dotyczących systemów wywozowych dla produktów rolnych. Należy uwzględnić zmiany Nomenklatury Scalonej mające zastosowanie od 2007 r. i dotyczące serów,

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2091/2005 (Dz.U. L 343 z 24.12.2005, str. 1).

(3) Dz.U. L 301 z 31.10. 2006, str. 1.

19.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 361/3

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I NOMENKLATURA PRODUKTÓW ROLNYCH DO CELÓW REFUNDACJI WYWOZOWYCH

SPIS TREŚCI

Sektor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysiki Ryż i ryż łamany Przetwory zbożowe Mieszanki paszowe pochodzenia zbożowego Wołowina i cielęcina Wieprzowina Mięso drobiowe Jaja Mleko i przetwory mleczne Owoce i warzywa Przetwory owocowe i warzywne Cukier biały i cukier surowy nierafinowany Syropy i pozostałe produkty cukrownicze Wino

Strona 4 6 8 13 14 18 22 24 25 39 41 43 44 45

L 361/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1. Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysiki

19.12.2006

Kod CN

Opis towarów

Kod produktu

1001 1001 10 00

Pszenica i meslin: – Pszenica durum: – – Nasiona – – Pozostała 1001 10 00 9200 1001 10 00 9400

ex 1001 90

– Pozostałe: – – Orkisz, pszenica zwyczajna i meslin:

1001 90 91 1001 90 99 1002 00 00 1003 00 1003 00 10 1003 00 90 1004 00 00

– – – Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin – – – Pozostałe Żyto Jęczmień – Nasiona – Pozostałe Owies: – Nasiona – Pozostałe

1001 90 91 9000 1001 90 99 9000 1002 00 00 9000

1003 00 10 9000 1003 00 90 9000

1004 00 00 9200 1004 00 00 9400

1005 ex 1005 10 1005 10 90 1005 90 00 1007 00 1007 00 90 ex 1008 1008 20 00 1101 00

Kukurydza: – Nasiona: – – Pozostałe – Pozostałe Ziarno sorgo: – Pozostałe Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża: – Proso Mąka pszenna lub z meslin – Mąka pszenna: 1008 20 00 9000 1007 00 90 9000 1005 10 90 9000 1005 90 00 9000

1101 00 11 1101 00 15

– – Z pszenicy durum – – Z pszenicy zwyczajnej i orkiszu: – – – O zawartości popiołu od 0 do 600 mg/100 g – – – O zawartości popiołu od 601 do 900 mg/100 g – – – O zawartości popiołu od 901 do 1 100 mg/100 g – – – O zawartości popiołu od 1 101 do 1 650 mg/100 g – – – O zawartości popiołu od 1 651 do 1 900 mg/100 g – – – O zawartości popiołu większej niż 1 900 mg/100 g

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100 1101 00 15 9130 1101 00 15 9150 1101 00 15 9170 1101 00 15 9180 1101 00 15 9190 1101 00 90 9000

1101 00 90

– Mąka z meslin

19.12.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 361 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.