Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 363 POZ 352

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2006/104/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie rolnictwa (prawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne), w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2006-12-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 363 POZ 352

Strona 1 z 15
352

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DYREKTYWA RADY 2006/104/WE z dnia 20 listopada 2006 r.

20.12.2006

dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie rolnictwa (prawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne), w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

95/70/WE (13), 96/23/WE (14), 2000/75/WE (16), 2001/89/WE (17), 2003/85/WE (19) i 2003/99/WE (20),

97/78/WE (15), 2002/60/WE (18),

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

Artykuł 1 Dyrektywy 64/432/EWG, 90/426/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 91/414/EWG, 92/35/EWG, 92/40/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 96/23/WE, 97/78/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE, 2003/85/WE i 2003/99/WE zostają zmienione zgodnie z załącznikiem.

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 56 aktu przystąpienia, w przypadku gdy akty wydane przez instytucje pozostają w mocy po 1 stycznia 2007 r. i wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w akcie przystąpienia lub w załącznikach do niego, Rada powinna przyjąć w tym celu niezbędne akty, chyba że akt podstawowy został przyjęty przez Komisję.

Artykuł 2 1. Państwa członkowskie przyjmą i opublikują nie później niż w dniu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę zbieżności między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

(2)

W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii.

(3)

Należy zatem wprowadzić stosowne zmiany w dyrektywach 64/432/EWG (2), 90/426/EWG (3), 4 5 90/539/EWG ( ), 91/68/EWG ( ), 91/496/EWG (6), 91/414/EWG (7), 92/35/EWG (8), 92/40/EWG (9), 92/66/EWG (10), 92/119/EWG (11), 93/53/EWG (12),

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L 332 z 30.12.1995, str. 33. 125 z 23.5.1996, str. 10. 24 z 30.1.1998, str. 9. 327 z 22.12.2000, str. 74. 316 z 1.12.2000, str. 5. 192 z 20.7.2002, str. 27. 306 z 22.11.2003, str. 1. 325 z 12.12.2003, str. 31.

(1) Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 11. (2) Dz.U. L 121 z 29.7.1964, str. 1977. (3) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42. (4) Dz.U. L 303 z 31.10.1990, str. 6. (5) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19. (6) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. (7) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. (8) Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 19. (9) Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1. (10) Dz.U. L 260 z 5.9.1992, str. 1. (11) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 69. (12) Dz.U. L 175 z 19.7.1993, str. 23.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 363 POZ 352 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L363 - 422 z 200620.12.2006

  2006/881/WPZIBDecyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 30 listopada 2006 r. dostosowująca decyzję 96/409/WPZIB w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży wcelu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L363 - 418 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/110/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 95/57/EC oraz 2001/109/WEw dziedzinie statystyki, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 416 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/109/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 94/45/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 414 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/108/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 90/377/EWG i 2001/77/WE w dziedzinie energii, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 411 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/107/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 89/108/EWG odnoszącą się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 409 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/106/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 94/80/WE ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 368 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/105/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie środowiska naturalnego, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 344 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/103/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportowej, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 241 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/102/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 67/548/EWG odnoszącą się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 238 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/101/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie swobodnego świadczenia usług, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 141 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 137 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/99/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie prawa spółek, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 129 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/98/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie opodatkowania, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 107 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/97/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 81 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006 /96/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 1 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Rady WE nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak: swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo (w tym prawo weterynaryjne i fitosanitarne), polityka transportowa, opodatkowanie, statystyka, energia, środowisko naturalne, współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, unia celna, stosunki zewnętrzne, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz instytucje w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.