Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1909/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

Data ogłoszenia:2006-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 1

Strona 1 z 3
21.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1909/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

w art. 1 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, lecz których nie można traktować jako systemy kamer telewizyjnych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”),

Zawiadomieniem z dnia 29 września 2005 r. (4) Komisja wszczęła, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, przegląd rozporządzenia (WE) nr 2042/2000, na mocy którego zostały nałożone obecne środki antydumpingowe stosowane w odniesieniu do przywozu SKT pochodzących z Japonii.

uwzględniając projekt przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

A. POPRZEDNIE PROCEDURY (1)

Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1015/94 (2), ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych („SKT”) pochodzących z Japonii.

Zawiadomieniem z dnia 18 maja 2006 r. Komisja wszczęła, zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego, postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii. Biorąc pod uwagę fakt, iż zakres tego postępowania obejmuje produkty podlegające środkom nałożonym rozporządzeniem (WE) nr 2042/2000, Komisja, zawiadomieniem z dnia 18 maja 2006 r. wszczęła również przegląd istniejących środków zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(2)

We wrześniu 2000 r., rozporządzeniem (WE) nr 2042/2000 (3), Rada potwierdziła ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1015/94 (wraz z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

B. DOCHODZENIE DOTYCZĄCE NOWYCH MODELI PROFESJONALNYCH SYSTEMÓW KAMER

1. Procedura

(6)

(3)

W art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 Rada wyraźnie wyłączyła z zakresu cła antydumpingowego systemy kamer wymienione w załączniku do tego rozporządzenia („załącznik”), którymi są profesjonalne systemy kamer o najwyższej jakości, objęte pod względem technicznym definicją produktu zawartą

(7)

Jeden japoński producent eksportujący, Hitachi Denshi (Europa) GmbH („Hitachi”), poinformował Komisję, że zamierza wprowadzić na rynek Wspólnoty nowy model profesjonalnych systemów kamer i złożył wniosek do Komisji o dodanie tego nowego modelu profesjonalnych systemów kamer do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000, wyłączając je tym samym z zakresu ceł antydumpingowych.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 111 z 30.4.1994, str. 106. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1754/2004 (Dz.U. L 313 z 12.10.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 38. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 913/2006 (Dz.U. L 169 z 22.6.2006, str. 1).

Komisja poinformowała o tym przemysł wspólnotowy i rozpoczęła dochodzenie ograniczone do określenia, czy rozpatrywany produkt wchodzi w zakres ceł antydumpingowych i czy normatywna część rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(4) Dz.U. C 239 z 29.9.2005, str. 9.

L 365/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2006

2. Model objęty dochodzeniem

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L365 - 88 z 200621.12.2006

  2006/980/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/2/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L365 - 87 z 200621.12.2006

  2006/979/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. przedłużająca mandat Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L365 - 86 z 200621.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie przyznania Republice Salwadoru szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów po dniu 1 stycznia 2007 r.

 • Dz. U. L365 - 84 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji

 • Dz. U. L365 - 82 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1917/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

 • Dz. U. L365 - 78 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1916/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Albanii

 • Dz. U. L365 - 76 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1915/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. utrzymujące uprzedni nadzór wspólnotowy nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L365 - 64 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1914/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L365 - 52 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniające niektóre rozporządzenia

 • Dz. U. L365 - 50 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1912/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L365 - 26 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1911/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L365 - 7 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1910/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L365 - 0 z 200621.12.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.