Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 64

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1914/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

Data ogłoszenia:2006-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 64

Strona 1 z 12
L 365/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1914/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006 z dnia 18 września 2006 r. ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 14,

do spożycia przez ludzi oraz sadzeniaków (6), (WE) nr 1999/2002 z dnia 8 listopada 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2019/93 w zakresie szczególnych uzgodnień dotyczących pomocy dla mniejszych wysp Morza Egejskiego w odniesieniu do winnic (7) oraz (WE) nr 2084/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2837/93 w odniesieniu do terminu wypłacania pomocy na utrzymanie gajów oliwnych na tradycyjnych obszarach uprawy oliwek na mniejszych wyspach Morza Egejskiego (8) i zastąpić je jednym rozporządzeniem ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1405/2006.

a także mając na uwadze, co następuje:

(2)

Należy ustanowić szczegółowe zasady wdrażania szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw oraz działań wspierających lokalną produkcję, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1405/2006.

(1)

Uwzględniając zmiany wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 1405/2006 i zdobyte doświadczenie oraz uproszczenie legislacyjne, należy uchylić rozporządzenia Komisji: (EWG) nr 2837/93 z dnia 18 października 1993 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2019/93 w odniesieniu do utrzymania gajów oliwnych na tradycyjnych obszarach uprawy oliwek (2), (EWG) nr 2958/93 z dnia 27 października 1993 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2019/93 w odniesieniu do szczególnych uzgodnień dotyczących dostaw niektórych produktów rolnych (3), (WE) nr 3063/93 z dnia 5 listopada 1993 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2019/93 w odniesieniu do systemu pomocy do produkcji miodu określonej jakości (4), (WE) nr 3175/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania szczególnych uzgodnień dotyczących dostaw produktów zbożowych na mniejsze wyspy Morza Egejskiego i ustanawiające prognozę bilansu dostaw (5), (WE) nr 1517/2002 z dnia 23 sierpnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2019/93 wprowadzającego szczególne środki dla mniejszych wysp Morza Egejskiego, w odniesieniu do upraw niektórych produktów rolnych, ziemniaków przeznaczonych

zmie358 zmie276 zmie123 zmie340

(3)

Konieczne jest ustanowienie szczegółowych zasad ustalania wysokości kwot pomocy w odniesieniu do dostaw produktów objętych szczególnymi uzgodnieniami w sprawie dostaw. Wyżej wymienione szczegółowe zasady powinny uwzględniać dodatkowe koszty dostaw na mniejsze wyspy Morza Egejskiego wynikające z ich oddalenia i wyspiarskiego charakteru, co stwarza obciążenia, które znacznie utrudniają ich sytuację.

(4)

W zarządzaniu programem pomocy przyznawanej na dostawy produktów na podstawie szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw należy posługiwać się świadectwem, zwanym „świadectwem pomocy”, używając formularza pozwolenia na przywóz.

(5)

(1) Dz.U. L 265 z 26.9.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 260 z 19.10.1993, str. 5. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2384/2002 (Dz.U. L z 31.12.2002, str. 124). (3) Dz.U. L 267 z 28.10.1993, str. 4. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1820/2002 (Dz.U. L z 12.10.2002, str. 22). (4) Dz.U. L 274 z 6.11.1993, str. 5. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 780/2002 (Dz.U. L z 9.5.2002, str. 32). (5) Dz.U. L 335 z 23.12.1994, str. 54. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2119/2005 (Dz.U. L z 23.12.2005, str. 20).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L365 - 88 z 200621.12.2006

  2006/980/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/2/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L365 - 87 z 200621.12.2006

  2006/979/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. przedłużająca mandat Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L365 - 86 z 200621.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie przyznania Republice Salwadoru szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów po dniu 1 stycznia 2007 r.

 • Dz. U. L365 - 84 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji

 • Dz. U. L365 - 82 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1917/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

 • Dz. U. L365 - 78 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1916/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Albanii

 • Dz. U. L365 - 76 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1915/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. utrzymujące uprzedni nadzór wspólnotowy nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L365 - 52 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniające niektóre rozporządzenia

 • Dz. U. L365 - 50 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1912/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L365 - 26 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1911/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L365 - 7 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1910/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L365 - 1 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1909/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L365 - 0 z 200621.12.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.