Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 76

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1915/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. utrzymujące uprzedni nadzór wspólnotowy nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

Data ogłoszenia:2006-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 76

Strona 1 z 2
L 365/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1915/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. utrzymujące uprzedni nadzór wspólnotowy nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 518/94 (1), w szczególności jego art. 11, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 519/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1765/82, (EWG) nr 1766/82 oraz (EWG) nr 3420/83 (2), w szczególności jego art. 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Od roku 2003 rynek Chin był głównym motorem bardzo znacznego wzrostu zapotrzebowania na wyroby ze stali. Jednakże Chiny zwiększały swoje moce produkcyjne w bardzo szybkim tempie. Produkcja surowej stali w Chinach wzrosła ze 129 mln ton w 2000 r. do 349 mln ton w 2005 r., zwiększając w tym samym okresie swój udział w światowej produkcji z 15,4 % do 36 %; moce produkcyjne są wciąż zwiększane, co może podnieść wydajność Chin w 2006 r. Przywóz UE z Chin wyniósł ok. 0,9 mln ton w 2004 r. i 1,6 mln ton w 2005 r. W 2004 r. Chiny były importerem netto z nadwyżką przywozu wysokości 15 mln ton, ale w 2006 r. staną się eksporterem netto. Można przewidzieć, że powyższa tendencja zmniejszania przywozu i zwiększania wywozu w Chinach będzie trwała, co spowoduje wprowadzenie do obrotu na rynku światowym znacznie zwiększonych ilości wyrobów stalowych, dla których konieczne będzie znalezienie nowego rynku.

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 76/2002 (3) Komisja wprowadziła uprzedni nadzór wspólnotowy nad niektórymi przywożonymi wyrobami z żelaza i stali pochodzącymi z niektórych państw trzecich. Rozporządzenie to zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1337/2002 (4), w celu rozszerzenia zakresu nadzoru, rozporządzeniem (WE) nr 2385/2002 (5) oraz rozporządzeniem (WE) nr 469/2005 (6). Wspólnotowe statystyki dotyczące handlu zewnętrznego nie są dostępne odnośnie do okresów ustalonych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1917/2000 (7). Pomimo zmian zaistniałych po wprowadzeniu nadzoru w 2002 r., rozwój sytuacji na światowym rynku stali w dalszym ciągu wymaga niezawodnego i szybkiego systemu informowania o przyszłym przywozie Wspólnoty.

(6)

Najnowsze dostępne statystyki dotyczące przywozu w zakresie czterech głównych typów wyrobów, mianowicie wyrobów płaskich, wyrobów długich, rur i przewodów rurowych oraz półfabrykatów, pokazują w pierwszym półroczu 2006 r. średni ogólny wzrost w wysokości 11 % w porównaniu 2 tym samym okresem w roku 2005 r.; dla wyrobów długich i półfabrykatów wzrost ten wyniósł odpowiednio 18 % i 13 %. Całkowity przywóz w 2005 r. wyniósł 26,2 mln ton, co stanowi łączny wzrost o 31 % na przestrzeni trzech lat w porównaniu z 20 mln ton w 2002 r.

(2)

Analiza dwóch pierwszych kwartałów 2006 r. ujawnia we wspomnianym okresie utrzymujący się wysoki poziom przywozu (całkowity wzrost wyniósł 29 %), podczas gdy dane za trzeci kwartał tego samego roku wskazują na dalszą tendencję wzrostową.

(3)

(7)

(1) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 53. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2200/2004 (Dz.U. L 374 z 22.12.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 89. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 427/2003 (Dz.U. L 65 z 8.3.2003, str. 1). (3) Dz.U. L 16 z 18.1.2002, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 469/2005 (Dz.U. L 78 z 24.3.2005, str. 12). (4) Dz.U. L 195 z 24.7.2002, str. 25. (5) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 125. (6) Dz.U. L 78 z 24.3.2005, str. 12. (7) Dz.U. L 229 z 9.9.2000, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1949/2005 (Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 10).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 76 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L365 - 88 z 200621.12.2006

  2006/980/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/2/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L365 - 87 z 200621.12.2006

  2006/979/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. przedłużająca mandat Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L365 - 86 z 200621.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie przyznania Republice Salwadoru szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów po dniu 1 stycznia 2007 r.

 • Dz. U. L365 - 84 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji

 • Dz. U. L365 - 82 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1917/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

 • Dz. U. L365 - 78 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1916/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Albanii

 • Dz. U. L365 - 64 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1914/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L365 - 52 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniające niektóre rozporządzenia

 • Dz. U. L365 - 50 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1912/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L365 - 26 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1911/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L365 - 7 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1910/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L365 - 1 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1909/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L365 - 0 z 200621.12.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.