Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 78

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1916/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Albanii

Data ogłoszenia:2006-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 78

Strona 1 z 3
L 365/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1916/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Albanii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

czas nieokreślony. Należy zapewnić otwarcie wspomnianych kontyngentów taryfowych oraz zarządzanie nimi.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1616/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określonych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Albanii z drugiej strony oraz umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Albanii z drugiej strony (1), w szczególności jego art. 2,

(6)

Konieczne jest zapewnienie, zgodnie z art. 308a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4), że stosowany będzie system zarządzania kontyngentami taryfowymi ustanowiony w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (2) (zwany dalej „Układem o stabilizacji i stowarzyszeniu”), został podpisany w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r. Trwa proces ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

(2)

Dnia 12 czerwca 2006 r. Rada zawarła umowę przejściową między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Albanii z drugiej strony w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem (3), dalej zwaną „umową przejściową”. Celem umowy przejściowej jest możliwie jak najszybsze wdrożenie przepisów Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu odnoszących się do handlu i kwestii związanych z handlem. Umowa przejściowa wejdzie w życie dnia 1 grudnia 2006 r.

Państwa członkowskie powinny zapewnić jednakowy i ciągły dostęp wszystkich importerów wspólnotowych do kontyngentów taryfowych oraz nieprzerwane stosowanie ustanowionych stawek w odniesieniu do przywozu wszystkich wspomnianych produktów objętych kontyngentem do wszystkich państw członkowskich aż do wyczerpania kontyngentu. W celu zapewnienia wspólnego efektywnego zarządzania kontyngentami, państwa członkowskie powinny zostać upoważnione do pobierania z ilości kontyngentowych koniecznych ilości odpowiadających rzeczywistemu przywozowi. Zarządzanie powinno odbywać się w ścisłej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i Komisją. Komisja powinna mieć możliwość monitorowania stopnia wykorzystania kontyngentów oraz odpowiedniego informowania państw członkowskich. Dla zapewnienia szybkości i skuteczności, przekazywanie informacji pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją powinno, w miarę możliwości, odbywać się drogą elektroniczną.

(7)

Zgodnie z Układem o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umową przejściową wielkość kontyngentów na rok 2006 powinna zostać określona w oparciu o całkowitą podstawową wielkość kontyngentu określoną w załączniku III do wspomnianego układu i umowy.

(3)

W Układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umowie przejściowej przewidziano, że niektóre gatunki ryb i produkty rybołówstwa pochodzące z Albanii mogą być przywożone do Wspólnoty w granicach wspólnotowych kontyngentów taryfowych, po obniżonej lub zerowej stawce celnej.

(8)

Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia wejścia w życie umowy przejściowej i jego stosowanie powinno dalej obowiązywać po wejściu w życie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 78 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L365 - 88 z 200621.12.2006

  2006/980/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/2/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L365 - 87 z 200621.12.2006

  2006/979/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. przedłużająca mandat Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L365 - 86 z 200621.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie przyznania Republice Salwadoru szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów po dniu 1 stycznia 2007 r.

 • Dz. U. L365 - 84 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji

 • Dz. U. L365 - 82 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1917/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

 • Dz. U. L365 - 76 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1915/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. utrzymujące uprzedni nadzór wspólnotowy nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L365 - 64 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1914/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L365 - 52 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniające niektóre rozporządzenia

 • Dz. U. L365 - 50 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1912/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L365 - 26 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1911/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L365 - 7 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1910/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L365 - 1 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1909/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L365 - 0 z 200621.12.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.