Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 82

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1917/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

Data ogłoszenia:2006-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 82

Strona 1 z 2
L 365/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1917/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 10 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

przywóz należy wskazać, jakie są przepisy szczegółowe lub odstępstwa mające do nich zastosowanie, oraz uściślić przedmiotowe szczegółowe zasady zarządzania i administrowania. Należy zatem określić szczególne warunki mające zastosowanie do przekazywania Komisji wniosków podmiotów gospodarczych, okresu obowiązywania wydanych pozwoleń na przywóz, niezbywalności tych pozwoleń oraz daty wydania pozwoleń na przywóz, która powinna być zgodna z datą określoną w art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000.

(4)

Wyżej wymienione środki mają zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. stanowiącego datę rozpoczęcia stosowania środków przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1301/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (3) ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz w okresach obowiązywania kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2007 r. W sektorze zbóż i ryżu rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 (4) przewiduje dodatkowe zasady i odstępstwa od przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (5), które różnią się od wspólnych zasad ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1301/2006. W celu zapewnienia podmiotom gospodarczym większej przejrzystości i uproszczenia należy dostosować rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 w celu uwzględnienia przepisów rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 oraz uściślić, że rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006 mają zastosowanie do przywozowych kontyngentów taryfowych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1342/2003, o ile przepisy tego rozporządzenia nie stanowią inaczej. Ponadto w przypadku przywozowych kontyngentów taryfowych podlegających systemowi pozwoleń na

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1342/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: „Przepisy rozporządzeń Komisji (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1301/2006 (*) mają zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej. ___________ (*) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.”; 2) W art. 6 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Pozwolenia na przywóz produktów wymienionych w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 i art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 są ważne od daty ich faktycznego wydania w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 do końca terminów ważności ustanowionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Jednakże w przypadku przywozowych kontyngentów taryfowych otwartych w sektorze zbóż i ryżu, podlegających systemowi pozwoleń na przywóz, wydane pozwolenia na przywóz tracą ważność po upływie ostatniego dnia okresu obowiązywania przedmiotowego kontyngentu zgodnie z art. 8 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 82 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L365 - 88 z 200621.12.2006

  2006/980/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/2/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L365 - 87 z 200621.12.2006

  2006/979/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. przedłużająca mandat Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L365 - 86 z 200621.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie przyznania Republice Salwadoru szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów po dniu 1 stycznia 2007 r.

 • Dz. U. L365 - 84 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji

 • Dz. U. L365 - 78 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1916/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Albanii

 • Dz. U. L365 - 76 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1915/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. utrzymujące uprzedni nadzór wspólnotowy nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L365 - 64 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1914/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L365 - 52 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniające niektóre rozporządzenia

 • Dz. U. L365 - 50 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1912/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L365 - 26 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1911/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L365 - 7 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1910/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L365 - 1 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1909/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L365 - 0 z 200621.12.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.