Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 86

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie przyznania Republice Salwadoru szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów po dniu 1 stycznia 2007 r.

Data ogłoszenia:2006-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 86

L 365/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie przyznania Republice Salwadoru szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów po dniu 1 stycznia 2007 r. (2006/978/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia27 czerwca 2005 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie tym rozporządzeniem Komisja przedłożyła Radzie sprawozdanie w sprawie wypełnienia przez Salwador zobowiązania określonego w tym rozporządzeniu, w którym to sprawozdaniu zaproponowano kontynuowanie stosowania szczególnego rozwiązania motywacyjnego po dniu 1 stycznia 2007 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Republika Salwadoru nadal korzysta ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 980/2005, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Decyzją Komisji 2005/924/WE (2) z dnia 21 grudnia 2005 r. Salwador został włączony do wykazu państw rozwijających się kwalifikujących się do objęcia szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr 980/2005 na okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Na mocy tego rozporządzenia przyznanie po dniu 1 stycznia 2007 r. szczególnego rozwiązania państwom, których dotyczą szczególne ograniczenia konstytucyjne związane z ratyfikacją nie więcej niż dwóch z szesnastu konwencji wymienionych w części A załącznika III do tego rozporządzenia, jest uzależniona od decyzji Rady.

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2006 r.

(2)

W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 169 z 30.6.2005, str. 1. (2) Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 50.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 365 POZ 86 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L365 - 88 z 200621.12.2006

  2006/980/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/2/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L365 - 87 z 200621.12.2006

  2006/979/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. przedłużająca mandat Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L365 - 84 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji

 • Dz. U. L365 - 82 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1917/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

 • Dz. U. L365 - 78 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1916/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Albanii

 • Dz. U. L365 - 76 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1915/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. utrzymujące uprzedni nadzór wspólnotowy nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L365 - 64 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1914/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L365 - 52 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniające niektóre rozporządzenia

 • Dz. U. L365 - 50 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1912/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L365 - 26 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1911/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L365 - 7 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1910/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L365 - 1 z 200621.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1909/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L365 - 0 z 200621.12.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.