Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa, jaką Belgia zamierza przyznać przedsiębiorstwu Ford Genk nr C 40/2005 (ex N 331/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2931) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 32

Strona 1 z 10
L 366/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 4 lipca 2006 r.

21.12.2006

w sprawie pomocy państwa, jaką Belgia zamierza przyznać przedsiębiorstwu Ford Genk nr C 40/2005 (ex N 331/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2931)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/938/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, OPIS POMOCY

Beneficjent uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(5)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do zgłaszania swoich uwag zgodnie z wymienionymi artykułami (1),

a także mając na uwadze co następuje:

Beneficjentem pomocy jest przedsiębiorstwo Ford-Werke GmbH, Fabrieken te Genk (zwany dalej „Ford Genk”). FordWerke GmbH jest częścią Ford Motor Company. Fabryka została otwarta w 1964 r. Pod koniec 2003 r., w ramach ogólnej restrukturyzacji Ford Europe, przystąpiono do znacznej redukcji personelu, która dotknęła około 3 000 pracowników. W tym samym czasie, spółka ogłosiła program inwestycyjny o wartości około 700 milionów EUR, przeznaczony przede wszystkim na nowy elastyczny system produkcji. Program ten przewidywał, że do ówczesnej produkcji modelu Mondeo dołączona zostanie produkcja nowej generacji Galaxy oraz trzeciego pojazdu. Fabryka zatrudnia obecnie około 5 000 osób. W 2004 r. wyprodukowano w niej 207 163 pojazdów. W Belgii grupa Ford posiada również w Gandawie fabrykę Volvo. Projekt szkoleniowy

PROCEDURA (1)

W piśmie z dnia 22 czerwca 2005 r., zarejestrowanym dnia 27 czerwca 2005 r., Belgia zgłosiła Komisji swój projekt pomocy dla przedsiębiorstwa Ford w Genk. Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje w piśmie z dnia 27 lipca 2005 r., na które władze belgijskie odpowiedziały pismem z dnia 15 września 2005 r. zarejestrowanym tego samego dnia.

(6)

Według danych przekazanych przez władze belgijskie, całkowite koszty programu szkoleń kwalifikujące się do objęcia pomocą wynoszą 33,84 milionów EUR. Kwota ta zawiera elementy szkoleń specjalistycznych w wysokości 25,34 milionów EUR oraz środki na szkolenia ogólne w wysokości 8,5 miliona EUR. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uwzględnione w programie oraz ich podział na poszczególne cele są następujące: — koszty doradztwa: na sfinansowanie usług zewnętrznej kadry szkoleniowej; szkolenia na stanowiskach pracy: koszt operatorów szkoleniowych na linii produkcyjnej (wielofunkcyjność). Pracownicy powinni nabyć umiejętność pracy na 3 różnych stanowiskach w załodze. Według założeń szkoleniowych Forda, stanowi to średnio 1,35 dnia szkolenia rocznie; oszczędna organizacja: koszt personelu szkolącego w zakresie oszczędnych, elastycznych i skutecznych metod produkcji, zgodnie z nowym systemem produkcji Forda Ford („FPS”: Ford Production System);

(2)

W piśmie z dnia 9 listopada 2005 r. Komisja poinformowała Belgię o swojej decyzji wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do wyżej wymienionej pomocy. Następnie w dniu 25 listopada 2005 r. odbyło się spotkanie z władzami belgijskimi.

(7)

(3)

Władze belgijskie przedstawiły swoje uwagi w piśmie z dnia 13 stycznia 2006 r., zarejestrowanym tego samego dnia.

(4)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 25 lutego 2006 r. (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag odnośnie do przedmiotowego środka.

(1) Dz.U. C 47 z 25.2.2006, str. 14. (2) Patrz przypis 1.

21.12.2006 —

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 366/33

koszty personelu nie pracującego na linii produkcyjnej: koszty siły roboczej podczas działań szkoleniowych w salach wykładowych. Według założeń szkoleniowych Forda, stanowi to średnio 1,95 dnia szkolenia rocznie;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L366 - 96 z 200621.12.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 150/06/COL z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2006

 • Dz. U. L366 - 93 z 200621.12.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 144/06/COL z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach i środkach spożywczych

 • Dz. U. L366 - 87 z 200621.12.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 143/06/COL z dnia 11 maja 2006 r. dotyczące programu monitorowania na rok 2006 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitorowania na rok 2007

 • Dz. U. L366 - 85 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L366 - 83 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L366 - 81 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 79 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 77 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 75 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 73 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 71 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 69 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 68 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 66 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 62 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 11/06 (ex N 127/05), jaką Włochy zamierzają wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa AEM Torino (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5276) (1)

 • Dz. U. L366 - 47 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie programu pomocy C 3/2006 wprowadzonego przez Luksemburg na rzecz spółek holdingowych 1929 oraz miliardowych spółek holdingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2956) (1)

 • Dz. U. L366 - 40 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zgłoszonej przez Niderlandy pomocy na rzecz KG HOLDING N.V. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2954) (1)

 • Dz. U. L366 - 1 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie pomocy państwa nr C 20/04 (ex NN 25/04) na rzecz Huty Częstochowa S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1962) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.