Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zgłoszonej przez Niderlandy pomocy na rzecz KG HOLDING N.V. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2954) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 40

Strona 1 z 9
L 366/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zgłoszonej przez Niderlandy pomocy na rzecz KG HOLDING N.V. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2954)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

21.12.2006

(2006/939/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(5)

Pismem z dnia 7 września 2005 r. władze niderlandzkie zgłosiły wniosek o przedłużenie wyznaczonego terminu przesyłania uwag na temat decyzji wydanej przez Komisję w sprawie wszczęcia procedury; wniosek ten złożony został w Komisji pismem z dnia 15 września 2005 r.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie ze wspomnianymi artykułami (1), i po uwzględnieniu tych uwag, a także mając na uwadze, co następuje:

1. (1) PROCEDURA (6)

Niderlandy przesłały swoje uwagi oraz wymagane informacje w piśmie z dnia 29 września 2005 r., zarejestrowanym 30 września 2005 r., piśmie z dnia 13 stycznia 2006 r. zarejestrowanym 18 stycznia 2006 r. oraz piśmie z dnia 17 lutego 2006 r. zarejestrowanym 23 lutego 2006 r.

Uwagi zainteresowanych stron nie wpłynęły do Komisji.

W oparciu o wytyczne wspólnotowe, dalej zwane „wytyczwytycznymi” (2) dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw władze niderlandzkie poinformowały Komisję pismem z dnia 26 stycznia 2004 r., zarejestrowanym dnia 11 lutego 2004 r. o swoim zamiarze udzielenia pomocy restrukturyzacyjnej KG Holding zwanemu dalej „Kliq Holding” lub „KH”. Po dokonaniu niniejszego zgłoszenia Komisja przesłała do Niderlandów w kwietniu, sierpniu i listopadzie 2004 r. wnioski o przekazanie informacji. W grudniu 2004 r. władze niderlandzkie zgłosiły wniosek o przedłużenie wyznaczonego terminu na udzielenie odpowiedzi, w którym wskazały, iż przedsiębiorstwo ciągle nie funkcjonuje dobrze oraz, że możliwe jest przejęcie przedsiębiorstwa przez inne przedsiębiorstwo. Pismem z dnia 5 sierpnia 2005 r. Komisja poinformowała Niderlandy o wydaniu decyzji w sprawie wszczęcia procedury zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu odnośnie do zgłoszonego środka pomocy.

2.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY

2.1.

Kontekst

(7)

(2)

KH założona została w 2002 r. w ramach wyodrębnienia usług reintegracyjnych świadczonych przez niderlandzkie Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), które przeniesione zostały do prywatnej spółki (4). Pod koniec 2003 r. wskutek wzrastających strat, które powstawały między innymi w związku z niekorzystną sytuacją rynkową oraz nieudolnym zarządzaniem, KH zmniejszyła w znacznym stopniu zatrudnienie.

(8) (3)

Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia procedury opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). W ten sposób Komisja wezwała zainteresowane strony do zgłoszenia uwag na temat zastosowanego środka.

(1) Dz.U. C 280 z 12.11.2005, str. 2. (2) Dz.U. C 288 z 9.10.1999, str. 2. Ponieważ środek zgłoszony został przed dniem 10 października 2004 r. wytyczne obowiązują na mocy punktu 103 nowych wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. C 244 z 1.10.2004, str. 2). (3) Patrz przypis 1.

W listopadzie 2003 r. Niderlandy zgodnie z wytycznymi zgłosiły zamiar udzielenia pożyczki w wysokości 45 mln EUR na ratowanie przedsiębiorstwa w celu zapewnienia jego funkcjonowania przy założeniu, że przedsiębiorstwo opracuje jednocześnie szeroki planu restrukturyzacji. W grudniu 2003 r. Komisja wydała zgodę na udzielenie pomocy w celu ratowania przedsiębiorstwa na potrzeby KH (5), w oczekiwaniu na ogłoszenie w terminie sześciu miesięcy szczegółowego planu restrukturyzacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L366 - 96 z 200621.12.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 150/06/COL z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2006

 • Dz. U. L366 - 93 z 200621.12.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 144/06/COL z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach i środkach spożywczych

 • Dz. U. L366 - 87 z 200621.12.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 143/06/COL z dnia 11 maja 2006 r. dotyczące programu monitorowania na rok 2006 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitorowania na rok 2007

 • Dz. U. L366 - 85 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L366 - 83 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L366 - 81 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 79 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 77 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 75 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 73 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 71 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 69 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 68 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 66 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 62 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 11/06 (ex N 127/05), jaką Włochy zamierzają wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa AEM Torino (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5276) (1)

 • Dz. U. L366 - 47 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie programu pomocy C 3/2006 wprowadzonego przez Luksemburg na rzecz spółek holdingowych 1929 oraz miliardowych spółek holdingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2956) (1)

 • Dz. U. L366 - 32 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa, jaką Belgia zamierza przyznać przedsiębiorstwu Ford Genk nr C 40/2005 (ex N 331/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2931) (1)

 • Dz. U. L366 - 1 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie pomocy państwa nr C 20/04 (ex NN 25/04) na rzecz Huty Częstochowa S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1962) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.