Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie programu pomocy C 3/2006 wprowadzonego przez Luksemburg na rzecz spółek holdingowych 1929 oraz miliardowych spółek holdingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2956) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 47

Strona 1 z 21
21.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 19 lipca 2006 r.

L 366/47

w sprawie programu pomocy C 3/2006 wprowadzonego przez Luksemburg na rzecz spółek holdingowych „1929” oraz „miliardowych” spółek holdingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2956)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/940/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po zaproszeniu zainteresowanych stron do zgłaszania uwag zgodnie z cytowanymi powyżej przepisami (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W piśmie D/51279 z dnia 26 marca 2001 r. Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje, w tym w szczególności tekst ustaw ustanawiających systemy podatkowe na rzecz zwolnionych holdingów 1929 oraz zwolnionych holdingów miliardowych. W piśmie A/33928 z dnia 11 maja 2001 r. władze luksemburskie dostarczyły żądanych informacji.

(5)

W 1997 r. Rada przyjęła Kodeks postępowania w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw mający na celu walkę ze szkodliwą konkurencją podatkową (2). W następstwie podjętych w ramach tego kodeksu zobowiązań Komisja wydała w 1998 r. obwieszczenie w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej (3), w którym podkreślała swoją determinację w rygorystycznym stosowaniu tych zasad oraz przestrzeganiu zasady równego traktowania. Niniejsza procedura wchodzi w zakres tego obwieszczenia.

I. PROCEDURA (6)

Pismem D/50571 z dnia 11 lutego 2002 r. Komisja poinformowała władze luksemburskie, iż wstępnie uznała niniejszy środek za pomoc i poprosiła je do przedstawienia swoich uwag zgodnie z procedurą współpracy dotyczącą istniejących programów pomocy, ustanowioną na mocy art. 17 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 (obecnie art. 88) traktatu WE (4). W następstwie spotkania, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2002 r. pomiędzy Komisją a władzami luksemburskimi, władze luksemburskie dostarczyły wymagane informacje w piśmie A/33288 z dnia 2 maja 2002 r. Kolejne spotkanie pomiędzy wspomnianymi władzami a Komisją miało miejsce w dniu 17 października 2002 r.

(2)

W piśmie D/50716 z dnia 12 lutego 1999 r. Komisja zwróciła się do Luksemburga o wstępne informacje dotyczące „spółek zwolnionych z podatku na mocy ustawy z 1929 r.” Pismem A/32604 z dnia 26 marca 1999 r. władze Luksemburga dostarczyły Komisji opis systemu spółek udziałów finansowych zwolnionych z podatku (spółki holdingowe) z 1929 r. (zwanymi dalej „zwolnionymi holdingami 1929” zmienionego „ustawą z dnia 29 grudnia 1971 r.” oraz „ustawą z dnia 30 grudnia 1971 r.”. Pismem D/53671 z dnia 5 lipca 2000 r. Komisja zwróciła się do Luksemburga o dodatkowe informacje dotyczące zwolnionych holdingów 1929, a w szczególności informacji dotyczących „ustawy z dnia 17 grudnia 1938 r. ustanawiającej system tzw. holdingów miliardowych” (zwanych dalej „zwolnionymi holdingami miliardowymi”). W piśmie A/36150 z dnia 20 lipca 2000 r. władze Luksemburga dostarczyły dalszych żądanych informacji.

Pismem A/51743 z dnia 9 marca 2004 r. Komisja zwróciła się od Luksemburga o aktualizację informacji dotyczących wspomnianego systemu i przekazania jej wszelkich nowych przepisów będących przedmiotem propozycji bądź już przyjętych, dotyczących opodatkowania zwolnionych holdingów 1929 w celu zamknięcia wstępnego postępowania wyjaśniającego w sprawie rzeczonego systemu zgodnie z procedurą określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 659/1999. Pismem z dnia 6 maja 2004 r. Luksemburg udzielił Komisji żądanych informacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L366 - 96 z 200621.12.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 150/06/COL z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2006

 • Dz. U. L366 - 93 z 200621.12.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 144/06/COL z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach i środkach spożywczych

 • Dz. U. L366 - 87 z 200621.12.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 143/06/COL z dnia 11 maja 2006 r. dotyczące programu monitorowania na rok 2006 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitorowania na rok 2007

 • Dz. U. L366 - 85 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L366 - 83 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L366 - 81 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 79 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 77 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 75 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 73 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 71 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 69 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 68 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 66 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 62 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 11/06 (ex N 127/05), jaką Włochy zamierzają wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa AEM Torino (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5276) (1)

 • Dz. U. L366 - 40 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zgłoszonej przez Niderlandy pomocy na rzecz KG HOLDING N.V. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2954) (1)

 • Dz. U. L366 - 32 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa, jaką Belgia zamierza przyznać przedsiębiorstwu Ford Genk nr C 40/2005 (ex N 331/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2931) (1)

 • Dz. U. L366 - 1 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie pomocy państwa nr C 20/04 (ex NN 25/04) na rzecz Huty Częstochowa S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1962) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.